ESO

Introducció

El pas de l’etapa de l’Educació Primària a l’Educació Secundària Obligatòria suposa un canvi que, de ben segur, planteja  dubtes i un cert neguit, donat que decidir el centre on els vostres fills i filles continuaran la seva formació és una decisió molt important.

Iniciaran un nou període on, a més de créixer com a persones, començaran a formar la seva visió del món,  desenvoluparan noves relacions socials, es prepararan per formar part d’una societat que, cada vegada més, espera que el seu jovent sigui competent en àmbits molt diversos.

L’acompanyament i la implicació de la família, al llarg d’aquesta nova etapa, és fonamental per al seu futur i per al seu desenvolupament personal i professional.

Per ajudar-los en “aquest viatge”, les famílies i els centres de secundària hem  de treballar de manera conjunta i coordinada per tal d’aconseguir les millors fites d’acord el que serà el seu proper projecte vital.

La missió de l’Institut Joan d’Àustria, tal i com es reflecteix al nostre PEC (Projecte Educatiu de Centre), és formar, educar i orientar al nostre alumnat per a que esdevinguin ciutadans autònoms, competents i participatius, perquè d’aquesta manera s’impliquin en la millora de la societat i puguin dur a terme el seu propi projecte vital.

Considerem que les necessitats de l’alumnat de l’educació secundària són:

 • Assegurar un desenvolupament personal i social sòlid amb relació a:
  • l’autonomia personal
  • la interdependència amb altres persones
  • la gestió de l’afectivitat.
 • Desenvolupar en el nivell adequat les habilitats i competències culturals, personals i socials relatives a:
  • L’expressió i la comprensió orals, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències matemàtiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual.

Davant la impossibilitat de desenvolupar unes jornades de portes obertes presencials, hem elaborat aquest document que té com a finalitat donar-vos una visió global del funcionament i l’estructura de l’etapa d’ESO al nostre centre.

Les particularitats respecte al curs de 1r d’ESO i els dubtes que puguin tenir les famílies hem intentat resoldre-les a l’apartat Preguntes més freqüents.

Oferta i marc horari de l’etapa d’ESO

Oferta de places

Des del curs 2019-2020 l’Institut té assignades 4 línies a l’etapa de l’ESO (inicialment 120 alumnes per curs) tot i que a primer d’ESO, per facilitar l’adaptació de l’alumnat de primària al centre, les quatre línies es divideixen en 5 grups classe (de 25 alumnes aproximadament).

Marc Horari

El nostre centre té concedida, per part del CEB, una jornada compactada pel que respecta a l’horari lectiu i les activitats curriculars pròpies de l’etapa. Això no implica que l’alumnat no hagi o no pugui assistir al centre en horari de tarda, ans al contrari al llarg de quatre tardes el centre ofereix tot un seguit d’activitats que complementen l’horari lectiu. El següent quadre mostra la distribució horària al llarg de la setmana:

La durada de les classes és d’una hora aproximadament (tenint en compte els possibles canvis de classe). Entre les 11,00 i les 11,30 es fa l’esbarjo. En aquesta estona els alumnes de primer i segon d’ESO poden anar el pati, la cantina o bé la biblioteca. Els de tercer i quart d’ESO, i de primer i segon de batxillerat, poden sortir a fora de l’institut en un perímetre delimitat, sempre i quan el centre tingui l’autorització dels seus responsables legals.

Activitats en horari de tarda

Tarda de deures

L’activitat pretén acompanyar a l’alumnat que ho necessita en la realització dels deures i/o treballs encomanats en el seu procés d’aprenentatge. Aquest acompanyament es realitza amb professors  de distintes matèries del centre.

Programa Èxit

Programa d’acompanyament educatiu del Consorci d’educació de Barcelona, amb l’objectiu prioritari de facilitar que els alumnes assoleixin l’èxit escolar, tot prevenint l’abandonament escolar prematur. En aquest cas l’acompanyament l’efectuen estudiants universitaris, que des del programa anomenen “amics-grans”.

En l’actualitat s’entén per abandonament escolar prematur no cursar estudis postobligatoris de primer nivell: Batxillerat i/o Cicles formatius de grau mitjà.

Biblioteca del centre

La biblioteca és un espai educatiu a l’Institut on l’alumnat pot treballar amb els/les companys/nyes o gaudir d’una estona de lectura en silenci. A més, pot conèixer les darreres novetats literàries que han aparegut, o aprofitar el servei de préstec per agafar els llibres que més li agradin.

Horari de tardes: de dilluns a dijous de 16:30 a 19:00h.

Activitats extraescolars

 • Pla de millora de la llengua anglesa, en horari extraescolar, en col·laboració amb “International House”. Participen alumnes d’ESO agrupats en funció del seu nivell d’anglès. L’objectiu de l’activitat és permetre certificar els nivells de llengua que es pressuposen per les etapes corresponents (B2 al final de 4rt d’ESO i C1 al final de BATX).
 • First LEGO League. És una lliga en la qual el centre hi participa amb un equip format per alumnat de l’etapa d’ESO, amb paritat de noies i nois que es renova cada any incorporant alumnat de 1r d’ESO en substitució de l’alumnat de 4t que finalitza. Els alumnes adquireixen coneixements de robòtica, però també de ciència i de valors en general. L’equip s’ha classificat els últims dos anys per la fase final nacional.
 • Altres activitats planificades i ofertades per l’AMPA per cada curs escolar.

Distribució curricular

Les matèries que s’imparteixen al llarg de l’etapa estan associades als següents àmbits:

 • Àmbit lingüístic
 • Àmbit matemàtic
 • Àmbit cientificotecnològic
 • Àmbit social
 • Àmbit artístic
 • Àmbit de l’educació física
 • Àmbit de cultura i valors
 • Àmbit personal i social
 • Àmbit digital

Aquests dos últims àmbits són transversals (es desenvolupen en totes les matèries de l’etapa) i s’associen al que s’anomena “soft skills”: competències, comportaments i hàbits desitjables (independendents de les competències adquirides en altres àmbits). El darrer àmbit i les seves competències associades (competències digitals) han esdevingut fonamentals per l’aprenentatge online de l’alumnat, arran de la situació provocada per la pandèmia del Covid-19.

Matèries comunes

Distribució en hores setmanals de les matèries al llarg de l’etapa:

Matèries optatives

El centre ofereix un ampli ventall de matèries optatives als diferents cursos de l’ESO, a fi que l’alumne pugui escollir segons els seus interessos. Aquesta àmplia oferta aconsegueix que la ràtio a cada matèria sigui normalment molt més baixa a excepció de les segones llengües estrangeres (francès i alemany).

Totes aquestes matèries són quadrimestrals a excepció de les segones llengües  i les matèries optatives de 4t d’ESO què són anuals.

Les matèries optatives tenen una càrrega setmanal de 2 hores lectives, excepte a 4t d’ESO que són de 3 o 4 hores en funció de la franja.

En les taules posteriors es reflecteixen les matèries optatives ofertades al llarg del curs 2019-2020. Aquesta oferta pot variar una mica en funció de les preferències de l’alumnat i dels recursos humans disponibles.

Optatives 1r ESO

Optatives 2n ESO

Optatives 3r ESO

Optatives 4t ESO

En aquest curs les matèries optatives, distribuïdes en diferents franges, estan pensades per facilitar l’orientació dels alumnes cap als estudis postobligatoris, segons les seves preferències.

 

Mesures d’atenció a la diversitat

D’acord amb la ideologia del nostre centre, reflectida en el PEC, els grups classe són heterogenis; no hi ha segregació per nivell.

A primer d’ESO hi ha una reducció de ràtio a 25 alumnes gràcies a la distribució de l’alumnat en cinc grups/classe, un grup més dels assignats.

A segon i tercer d’ESO per atendre millor la diversitat tenim implantat el Pla Intensiu de Millora (PIM) en què es mantenen els grups heterogenis a totes les matèries excepte a les matèries instrumentals (llengua catalana, castellana i matemàtiques) i anglès.

A tots els nivells de l’ESO i a totes les matèries (excepte música, educació física, cultura i valors ètics, religió i matèries optatives) hi ha una hora setmanal desdoblada (meitat dels alumnes) o amb dos professors a l’aula com a mesura de reforç, el que permet reduir les ràtios  professorat /alumnat i donar una atenció més personalitzada.

Adaptacions curriculars personalitzades per l’alumnat amb dictamen (NEE, NESE, …) que permeten elaborar un PI (Pla individualitzat).

A quart d’ESO alguns dels alumnes que han cursat l’ESO amb un pla individual i seguint les indicacions de la comissió d’atenció a la diversitat estudien el curs a l’Aula oberta. Els darrers anys el centre participa en el PDC (Programa de diversificació curricular). Aquest programa combina l’activitat lectiva al centre durant tres dies amb dos d’estades en empreses escollides pes l’alumnat. El programa pretén facilitar  l’orientació cap als estudis postobligatoris de caire més professional.

La diversificació de matèries optatives al llarg de l’etapa indicada per tal que l’alumnat pugui establir una part del seu itinerari formatiu en funció de les seves preferències.

La coordinació/interrelació de les matèries d’un mateix àmbit i/o d’àmbits diferents

L’aula d’acollida per atendre a l’alumnat nouvingut al sistema educatiu, i que necessita una adaptació personalitzada per adequar-se als canvis culturals i educatius.

 

Recursos i materials

En aquest apartat intentarem resumir, molt breument, els diferents recursos materials i didàctics que s’utilitzen al centre i estan associats a aquesta etapa.

 

 

Plataforma de comunicació amb les famílies

Per comunicar-nos amb l’alumnat i les famílies des de fa molts cursos utilitzem la plataforma de comunicació Clickedu.

Aquesta plataforma, de manera còmoda i fàcil, permet a les famílies mantenir el contacte amb el centre, tutors/es i professors,  i a la vegada fer un seguiment del dia a dia dels seus fills i filles.

S’informa a través de la plataforma de l’assistència al centre, de les tasques que ha de fer l’alumnat i del seu lliurament o no, de l’actitud que manté, de les dates de realització de proves, de sortides i activitats, etc.

Plataformes d’aprenentatge 

Aules MOODLE

Com a suport a les classes presencials, a més del llibre digital, el professorat ofereix a l’alumnat d’altres recursos addicionals i activitats als que pot accedir des de l’EVA (Entorn Virtual d’Aprenentatge) Moodle del centre. Algunes matèries estan completament desenvolupades en aquest EVA.

GSuite for Education (Google)

Plataforma que afavoreix el treball col·laboratiu. Permet desenvolupar una part de les competències digitals i reforçar l’acompanyament de l’alumnat en l’elaboració de les seves tasques. Tot l’alumnat del centre té associat un compte de correu col·laboratiu que li permet entre altres moltes possibilitats:

 • Comunicar-se de manera àgil amb altres membres de la comunitat educativa
 • Crear, desenvolupar i gestionar documents col·laboratius de Drive
 • Organitzar-se les tasques i planificar el seu calendari
 • Accedir a classes virtuals de Classroom
 • Participar en videoconferències amb Meet
 • Realitzar les peticions de les matèries optatives de manera automatitzada
 • Matricular-se per al següent curs de manera automatitzada
 • Validar-se de manera automàtica amb les aules Moodle del centre

Plataforma Burlington Digital

Aquesta plataforma s’utilitza al llarg de l’etapa per l’ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa.

Plataforma Edubook

Plataforma d’accés als llibres digitals que l’alumnat utilitza a l’etapa de l’ESO.

Material escolar 

Pel proper curs el centre, a tots els nivells de l’ESO, farà servir llibres digitals i plataformes d’aprenentatge.

Tots els llibres digitals intentaran asociar-se a una única plataforma digital donat que facilita l’accés i el seu ús per part de l’alumnat.

És indispensable que l’alumnat de l’institut tingui ordinador portàtil i/o tauleta. Des del centre, a l’alumnat que comença 1r d’ESO se li recomana un model de dispositiu amb unes característiques determinades, si es dóna el cas que les famílies han de comprar-lo. Si no, poden portar el que tenen a casa.

Per a les classes d’educació física l’alumnat ha de portar una samarreta amb el logo del centre (en el moment de fer la matrícula s’indica el lloc on aquesta es pot adquirir).

Els llibres de lectura obligatoris han de ser adquirits per les famílies de l’alumnat. La Biblioteca del centre disposa d’algún exemplar de cadascún d’aquest llibres.

Respecte a la resta de materials més habituals, com llibretes i altres estris, es donaran les recomanacions a les famílies en el període de matrícula.

Espais del centre

El centre és un edifici de 4 plantes en les quals tots els espais (aules, tallers i altres instal·lacions) donen a l’exterior i per tant disposen de llum natural.

A la planta 0 es troben les oficines, despatxos i la Biblioteca del centre.

A partir de la primera planta, cap a dalt, es troben distribuïdes les aules (totes amb canó de projecció i pissarres digitals) i certs espais específics, que descrivim a continuació.

Laboratoris de Ciències Naturals

El centre disposa de laboratoris de biologia i geologia i de física i química amb el material necessari per a la realització de classes pràctiques tant a l’ESO com a batxillerat. Setmanalment a les hores de desdoblament els alumnes, en grup reduït, fan una classe pràctica.

Taller de Tecnologia

Les classes teòriques es complementen amb classes pràctiques als tallers de tecnologia setmanalment i en grups reduïts. Els tallers disposen de diversitat de materials i el curs passat es varen reformar per adequar les instal·lacions.

Aula de Música

L’assignatura de música que al centre es cursa a 1r i 3r d’ESO s’imparteix sempre en aquest espai dotat amb el material necessari: pissarra amb pentagrama, diferents tipus d’instruments, etc.

Els alumnes que a primer d’ESO trien la matèria optativa Conjunt instrumental disposen d’aquesta aula per preparar les seves actuacions.

Aula de Dibuix

Aquesta aula és un espai molt agradable i amb molt bona il·luminació. Es troba al tercer pis i té grans finestrals que l’omplen de llum. Disposa de taules de dibuix grans i amples. Al nostre centre es cursa l’educació visual i plàstica a primer i segon d’ESO com a matèria obligatòria i a quart i batxillerat com a matèria optativa.

Aules d’Informàtica

Tot i que els alumnes tenen un equip portàtil propi l’Institut té diverses aules amb equips informàtics que es fan servir tant a l’ESO com al Batxillerat i Cicles formatius. Cal destacar que el centre té una excel·lent connectivitat a internet en tots els espais.

Al soterrani i a nivell del pati es troba

Gimnàs

La matèria d’educació física s’imparteix tant al gimnàs com al pati, segons les característiques de l’activitat proposada pel professorat. El material s’ha renovat recentment i permet a l’alumnat realitzar activitats relacionades amb diferents modalitats esportives.

Ràdio

Espai que simula un estudi real de ràdio i que s’utilitza per l’optativa de “Ràdio” de 3r d’ESO. Es divideix en dues zones: un espai de realització i un altre espai aïllat per a la producció.

Serveis específics

Biblioteca escolar

A banda dels objectius inherents de la biblioteca, indicats en apartats anteriors, s’organitzen tot un seguit de propostes específiques com ara: Scape room, Campanyes solidàries, Mercats de llibres.

L’obertura de la biblioteca escolar proporciona servei a tota la comunitat educativa, amb el següent horari:

Matins: a la hora de l’esbarjo (d’11:00 a 11:30h)  i divendres de 11:00h. a 14:00h.

Tardes: de dilluns a dijous de 16:30 a 19:00h.

Cantina

El centre disposa d’una cantina que s’obre cada dia des de les 11:00h. fins les 11:30h. (hora d’esbarjo). A la cantina i d’acord amb el nostre projecte “Una escola sostenible, saludable i solidària” es serveixen entrepans, sucs de fruita, etc.

Escola de famílies

Aquest servei té com a finalitat oferir a les famílies de l’alumnat formacions, tallers i/o xerrades específiques sobre temes que puguin ser del seu interès. Les activitats poden ser proposades pel centre, per l’AMPA i/o pels representants del Consell Escolar. A tall d’exemple, cal indicar que s’han realitzat xerrades sobre: l’Ús segur d’Internet i de les Xarxes social,  Alcoholisme i adolescència, Identitat digital, Formació a les famílies sobre les plataformes de comunicació del centre…

Menjador

El centre no disposa de servei de menjador.

Transport Escolar

El centre no disposa d’aquest servei.

Projectes de centre

L’Institut Joan d’Àustria participa en diferents projectes externs, entre altres:

 • Xarxes pel canvi, que integra diverses escoles de primària i instituts del nostre districte.
 • Projecte de qualitat i millora contínua per a la gestió de qualitat dels centres educatius.

 

Participació en projectes externs

L’alumnat participa en diferents projectes externs, entre altres:

 • Escoles+Sostenibles, d’educació ambiental.
 • Projectes de Ciència Ciutadana i de Servei Comunitari, com el projecte Mosquito alert. i el Projecte Rius.
 • Projecte de Mediació Escolar a fi d’afavorir la bona convivència i formar alumnat mediador.
 • Projectes de l’Agència de Salut Pública per acompanyar l’alumnat en el seu desenvolupament emocional durant l’adolescència.

Projectes interns

Projecte interdisciplinari “So, traç i paraula”. Treballat a 1r d’ESO i que interrelaciona les matèries de Llengua catalana, música i educació visual i plàstica

Projectes interdisciplinaris de Ciències Naturals i Ciències Socials al llarg del curs: “Climes, paisatges i vegetació d’Espanya”. “El cel d’abril”. “Minerals i joies a l’antiguitat”.

Projecte interdisciplinari “La Barcelona Medieval”. Treballat a 2n d’ESO i que interrelaciona pràcticament la totalitat de les matèries del nivell.

Participació de l’alumnat en activitats específiques

Es descriuen en aquest apartat les activitats externes en les quals pot participar l’alumnat del centre. Totes estan dirigides, planificades i/o relacionades amb les activitats d’ensenyament aprenentatge que l’alumnat desenvolupa en el seu horari lectiu.

Proves Cangur

L’objectiu d’aquest concurs és fomentar l’interès per les matemàtiques a l’alumnat.

DELF Escolaire

L’alumnat de l’etapa que cursa la matèria optativa de francès pot presentar-se per certificar el Delf Escolaire (Diploma d’Estudis en Llengua Francesa).

mSchools

mSchools app Education. Participació de l’alumnat de 4t d’ESO.

mSchools Scratch Challenge. Participació de l’alumnat de 2n d’ESO.

The FONIX

Concurs d’Anglès Interescolar de Catalunya per fomentar l’expressió oral en llengua anglesa.

HP Codewars

Concurs de programació que té com a objectiu potenciar l’interès per les STEAM.

 

Projectes d’aprenentatge i serveis

“El servei comunitari és una acció educativa orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana, en què l’alumne, amb la finalitat de millorar el seu entorn, realitza un servei a la comunitat, aplicant els seus coneixements, capacitats i habilitats, alhora que aprèn l’exercici actiu de la ciutadania.

El servei comunitari és de caràcter obligatori i el seu objectiu és garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic.

El servei comunitari ha de formar part de la programació curricular d’una o diverses matèries de tercer i/o quart d’ESO definides en el pla anual de centre. Així, comprèn una part d’aprenentatge vinculada al currículum que es realitza dins l’horari lectiu i un servei actiu a la comunitat, que s’ha de dur a terme fora d’aquest horari, d’acord amb les necessitats de l’entitat amb què es col·labori i dels criteris organitzatius del centre. La dedicació horària al desenvolupament del servei comunitari és de 20 hores, amb un mínim de 10 hores de servei actiu a la comunitat. Excepcionalment el servei actiu a la comunitat es pot dur a terme dins l’horari escolar.”

Els projectes d’aprenentatge i serveis desenvolupats al centre són:

 • Projecte Rius: apadrinament d’un tram de la riera de les Planes de la serra de Collserola.
 • Projecte de Mediació Escolar.
 • Projecte Silenci per Escoltar: realització del taller Enfortim vincles, tractem el conflictes parlant per part dels nostres alumnes mediadors a alumnes de sisè d’escoles adscrites.
 • Participació en la Gran Recapte del Banc dels aliments.
 • Participació en una campanya de donació de sang del Banc de sang i teixits.
 • Projecte sobre memòria històrica. Jornades d’intercanvi generacional.
 • Acompanyament escolar a l’alumnat de primer i segon d’ESO. Reforç a les tardes de deures.
 • Participació en les Jornades Jedai per part dels alumnes que estudien la matèria d’informàtica de quart i pels alumnes del grup de robòtica del nostre centre.

 

Preguntes més freqüents

En aquest apartat hem intentat respondre els dubtes més habituals que tenen les famílies, especialment de l’alumnat que ha d’incorporar-se a 1r d’ESO; tot i que poden ser extensibles a l’alumnat que s’hagués d’incorporar a qualsevol altre curs de l’etapa.

 

 • Quins són els criteris a l’hora de fer els grups de primer?

Els grups són heterogenis. Per fer-los es procura que els alumnes puguin anar a la classe amb 2-3 companys de la mateixa escola de procedència amb qui tenen afinitat. En acabar sisè hi ha una coordinació entre l’escola de primària i l’institut per facilitar la incorporació i l’adaptació del nou alumnat.

 • És imprescindible tenir ordinador o tauleta?

Sí, donat que el centre treballa en entorns virtuals d’aprenentatge.

 • L’Institut recomana algun ordinador concret?

Sí. L’Institut recomana comprar un determinat model que s’indicarà en el moment de la matrícula al centre. No obstant això, una família pot decidir comprar un altre model o una tauleta.

 • He de comprar un ordinador nou si ja en tinc un? 

No. Qualsevol ordinador o tauleta serveix sempre i quan disposi com a mínim de navegador per connectar-se a les diferents plataformes virtuals i/o als recursos que es troben al núvol.

 • És obligatori adquirir l’ordinador a la botiga que el centre recomana?

No. El centre comunica el model d’ordinador recomanat, i les famílies poden decidir adquirir-lo en un altre lloc.

 • Cal contractar una assegurança per l’ordinador?

És molt recomanable, donat que els alumnes són encara petits i a vegades cal reparar els aparells.

 • El centre proporciona algun tipus d’ajuda per poder comprar l’ordinador?

L’Institut, com a centre públic, no pot proporcionar ajudes per l’adquisició d’aquest tipus de material, però la botiga que recomanem facilita a les famílies el finançament. Els casos especials es tractaran amb l’equip directiu.

 • En marxar cap a casa l’ordinador es queda al centre?

No, l’ordinador és de les famílies i per tant no ha de romandre al centre, donat que és una eina de treball. A més a més cal que se’n facin responsables en tot moment.

 • Quin altre material escolar és necessari?

El centre proporciona a cada alumne de primer d’ESO una carpeta clasificadora i una agenda.

És molt recomanable tenir a casa una carpeta per arxivar els treballs un cop el professorat els ha corregit. També és molt útil disposar d’una grapadora i bosses de plàstic amb forats per enfundar els treballs.

 • Com és l’equipament esportiu? 

L’equipament esportiu consta d’una samarreta blanca amb el logo de l’institut de màniga curta. Si ho desitgen poden també comprar també la samarreta de màniga llarga, tot i que no és obligatori tenir-les  totes dues.

Molts alumnes només fan servir la de màniga curta.

 • On puc comprar l’equipament esportiu?

En el moment de fer la matrícula se’ls informarà de la direcció de la botiga on poder fer la compra de l’equipament.

 • Els meu fill/filla pot portar el mòbil a l’Institut?

No és necessari portar el mòbil a l’institut. Si una família ha de contactar amb el seu fill  o filla ho ha de fer trucant a la consergeria del centre. Si decideixen portar el mòbil en són totalment responsables. En cap cas ha de ser visible per al professorat ni per la resta dels companys  i ha d’estar apagat. Si per la realització d’alguna tasca és necessari el seu ús, el professorat ja els ho comunicarà.

 • Poden llogar una guixeta al centre?

Sí. Però és un servei que proporciona l’AMPA. Amb la documentació de la matrícula es proporciona el contacte de l’AMPA.

 • Quin és l’import que haurà de pagar la família en el moment de la matrícula al centre?

La família ha de fer un pagament de 65€ per alumne corresponent a: assegurança escolar,

plataformes digitals, serveis de biblioteca i materials fungibles.

En cursos anteriors es demanava també un pagament únic de 55€ per la realització de

sortides i activitats escolars addicionals. Enguany aquest pagament queda ajornat fins conèixer les condicions en que es podran desenvolupar les sortides o activitats complementàries el curs vinent.

Estudis postobligatoris al centre 

I després de l’ESO, què puc fer a l’Institut?

 

Batxillerat “digital”   (Nou a partir del curs 2020-2021)

 • Modalitat Ciències i tecnologia
 • Modalitat Humanitats i ciències socials

Cicle Formatiu de grau mitjà Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Cicle Formatiu de grau superior Administració de Sistemes Informàtics en Xarxes

Cicle Formatiu de grau superior Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataformes

Cicle Formatiu de grau superior Desenvolupament d’Aplicacions Web

 

Informació i contactes

Els canals externs d’informació que fem servir al centre per comunicar i informar de manera pública i general són diversos i variats:

 

Via telefònica: 93 307 34 02 (si el centre està obert)

Via Web: www.insjoandaustria.org

Xarxes Socials Twitter  i Telegram: @insjoandaustria

En el cas que tingueu un altre dubte molt especial i que no estigui resolta en aquest document podeu contactar per correu electrònic amb les adreces:

secretaria@iesjoandaustria.org    Per qüestions relacionades amb l’àmbit econòmic

cap.estudis.esobatx@iesjoandaustria.org  Per qüestions d’admissió

i intentarem donar-vos una resposta el més breument possible, dins de la situació actual.

Podeu consultar la versió íntegra del nostre PEC i la Carta de compromís educatiu

Altres canals institucionals d’informació

Informació oficial a la web del Consorci d’Educació de Barcelona i del Departament d’Educació.

 

Les icones del document es troben a:

https://openclipart.org sota llicència CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

https://svgsilh.com/es/image/1326758.html sota llicència CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)

https://pixabay.com/es/illustrations/la-educaci%C3%B3n-iconos-3551841/

https://pixabay.com/es/illustrations/flechas-direcci%C3%B3n-1577983/

https://www.pxfuel.com/es/free-photo-ogbrs