Gestió de dades de caràcter personal

El mes d’abril de 2016 es va aprovar el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, el qual ha entrat plenament en vigor el 25 de maig de 2018.

En compliment d’aquest reglament, l’Institut Joan d’Àustria, informa del següent:

  • La informació relativa als tractaments que són responsabilitat del Departament d’Educació, de qui depèn el Consorci d’Educació, es poden consultar a la seva web, punxant aquí.
  • La informació relativa als tractaments que són responsabilitat del Consorci d’Educació, de qui depèn l’Institut Joan d’Àustria, es poden consultar a la seva web, punxant aquí.
  • La informació relativa als tractaments de dades que porta a terme l’Institut Joan d’Àustria (és a dir, recollida de dades, emmagatzemament, utilització i eventualment difusió d’aquestes dades), la pots trobar recollida en el Registre d’activitats de tractament del nostre institut, punxant aquí

També trobes a continuació la informació bàsica sobre protecció de dades del nostre institut:

Plataformes educatives

Informació bàsica sobre protecció de dades en compliment del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016)
Responsable Direcció de l’Institut Joan d’Àustria.
Finalitat La finalitat és la gestió de les plataformes educatives utilitzades pel centre. Els usos previstos són el manteniment de la plataforma, la gestió dels usuaris i el control i seguiment dels continguts de la mateixa. Estudis estadístics.
Legitimació Missió realitzada en interès públic.
Destinataris No es fan cessions, excepte en els casos previstos per llei.
Drets Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, limitació o oposició al tractament i portabilitat mitjançant un escrit adreçat al centre educatiu (c. Selva de Mar, 211, 08020 Barcelona), o bé mitjançant un correu electrònic dirigit a insjoandaustria@xtec.cat, indicant a l’assumpte el següent text: “Tractament de dades”.

Activitats extraescolars

Informació bàsica sobre protecció de dades en compliment del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016)
Responsable Direcció de l’Institut Joan d’Àustria.
Finalitat La finalitat és la gestió de les activitats extraescolars impulsades i organitzades pel centre educatiu. Els usos previstos són el seguiment i control de les activitats extraescolars desenvolupades. Estudis estadístics.
Legitimació Missió realitzada en interès públic.
Destinataris No es fan cessions, excepte en els casos previstos per llei.
Drets Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, limitació o oposició al tractament i portabilitat mitjançant un escrit adreçat al centre educatiu (c. Selva de Mar, 211, 08020 Barcelona), o bé mitjançant un correu electrònic dirigit a insjoandaustria@xtec.cat, indicant a l’assumpte el següent text: “Tractament de dades”.

Borsa de treball

Informació bàsica sobre protecció de dades en compliment del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016)
Responsable Direcció de l’Institut Joan d’Àustria.
Finalitat La finalitat és la gestió de les ofertes de treball adreçades per empreses al centre educatiu. Els usos previstos són posar en coneixement de l’alumnat les ofertes adreçades per part de les empreses, seguiment i control de les persones que s’inscriuen a la borsa de treball. Estudis estadístics.
Legitimació Missió realitzada en interès públic.
Destinataris No es fan cessions, excepte en els casos previstos per llei.
Drets Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, limitació o oposició al tractament i portabilitat mitjançant un escrit adreçat al centre educatiu (c. Selva de Mar, 211, 08020 Barcelona), o bé mitjançant un correu electrònic dirigit a borsa.treball@iesjoandaustria.org, indicant a l’assumpte el següent text: “Tractament de dades”.

Gestió econòmica, contractació i col·laboradors

Informació bàsica sobre protecció de dades en compliment del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016)
Responsable Direcció de l’Institut Joan d’Àustria.
Finalitat La finalitat és la gestió de les activitats de caire econòmic, financer, comptable i de col·laboració del centre educatiu. Els usos són la gestió de les dades dels proveïdors i col·laboradors, gestió de pagaments, i altres possibles assistències que comportin una despesa econòmica.
Legitimació Missió realitzada en interès públic.
Destinataris No es fan cessions, excepte en els casos previstos per llei.
Drets Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, limitació o oposició al tractament i portabilitat mitjançant un escrit adreçat al centre educatiu (c. Selva de Mar, 211, 08020 Barcelona), o bé mitjançant un correu electrònic dirigit a insjoandaustria@xtec.cat, indicant a l’assumpte el següent text: “Tractament de dades”.

Alumnat

Informació bàsica sobre protecció de dades en compliment del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016)
Responsable Direcció de l’Institut Joan d’Àustria.
Finalitat La finalitat és la gestió de l’acció educativa, l’orientació acadèmica i professional, l’acció tutorial i de comunicació amb les famílies, l’avaluació objectiva del rendiment escolar, el compromís de l’alumnat i llurs famílies en el procés educatiu. Els usos principals són els derivats de la gestió de l’acció educativa i orientadora i l’avaluació objectiva del rendiment escolar.
Legitimació Missió realitzada en interès públic.
Destinataris No es fan cessions, excepte en els casos previstos per llei i a l’AMPA, si s’ha autoritzat la cessió de dades a la matrícula.
Drets Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, limitació o oposició al tractament i portabilitat mitjançant un escrit adreçat al centre educatiu (c. Selva de Mar, 211, 08020 Barcelona), o bé mitjançant un correu electrònic dirigit a insjoandaustria@xtec.cat, indicant a l’assumpte el següent text: “Tractament de dades”.

Personal del centre

Informació bàsica sobre protecció de dades en compliment del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016)
Responsable Direcció de l’Institut Joan d’Àustria.
Finalitat La finalitat és la gestió del personal del centre educatiu i de l’alumnat en pràctiques i l’accés als serveis digitals i telemàtics orientats a millorar el desenvolupament de l’activitat educativa. Els usos són els derivats de la gestió del personal, assignació de responsabilitats, seguiment de tasques, control horari, formació, avaluació del pràcticum de l’alumnat que realitza les pràctiques en el centre educatiu, la provisió de claus d’accés, autenticació i autorització d’usuaris als serveis digitals i telemàtics esmentats i l’explotació estadística i històrica.
Legitimació Missió realitzada en interès públic.
Destinataris No es fan cessions, excepte en els casos previstos per llei.
Drets Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, limitació o oposició al tractament i portabilitat mitjançant un escrit adreçat al centre educatiu (c. Selva de Mar, 211, 08020 Barcelona), o bé mitjançant un correu electrònic dirigit a insjoandaustria@xtec.cat, indicant a l’assumpte el següent text: “Tractament de dades”.

Jornades i actes de l’institut Joan d’Àustria

Informació bàsica sobre protecció de dades en compliment del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016)
Responsable Direcció de l’Institut Joan d’Àustria.
Finalitat La finalitat és difondre i promoure les jornades o actes organitzats per l’institut Joan d’Àustria, i per gestionar la participació, la difusió i comunicació de la informació sobre la realització de jornades i/o actes, controlar l’assistència de les persones que participen i emetre’n els certificats d’assistència, si escau. Les jornades poden incloure la captació i gravació d’imatge i veu d’organitzadors i ponents per difondre l’activitat.
Legitimació La base legal que permet tractar les vostres dades personals és el vostre consentiment, el qual podeu retirar en qualsevol moment.
Destinataris No es fan cessions, excepte en els casos previstos per llei.
Drets Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, limitació o oposició al tractament i portabilitat mitjançant un escrit adreçat al centre educatiu (c. Selva de Mar, 211, 08020 Barcelona), o bé mitjançant un correu electrònic dirigit a insjoandaustria@xtec.cat, indicant a l’assumpte el següent text: “Tractament de dades”.