Mobilitat de professorat

A qui van dirigides

Al tot el professorat actual de cicles formatius de l’INS Joan d’Àustria, ja siguin funcionaris interins, funcionaris en pràctiques o funcionaris de carrera.

En què consisteixen

Actualment, el centre a través del Departament d’Educació ofereix la possibilitat de realitzar dos tipus de mobilitats depenent dels interessos i preparació del professorat:

    • Mobilitat AICLE (CLIL): En aquesta modalitat, durant una setmana, el professorat visita altres centres estrangers i realitza allà diferents tallers i activitats relacionades en la implementació de noves metodologies aplicades a altres països, les quals poden ser extrapolades després a les nostres aules.
    • Mobilitat FP DUAL: En aquesta modalitat, durant una setmana, el professorat visita altres centres estrangers i empreses associades a aquests centres, per comprendre i comprovar el funcionament del DUAL a l’estranger, i trobar possibles socis per establir nous convenis de col·laboració.

En totes dues modalitats, el professorat implicat estarà en contacte directe amb els i les responsables del Departament d’Educació en termes de mobilitat, per enllestir els detalls necessaris, determinar l’itinerari a seguir, les activitats a realitzar… a més a més, a través de l’equip de mobilitat del centre, se’ls informarà i assessorarà en els possibles dubtes que sorgeixin durant tot el procés.

Els països de destinació poden variar en les diferents convocatòries, depenent del programa tancat pel Departament d’Educació; però, entre altres, es treballa amb socis dels països de Finlàndia i Alemanya.

Quan tenen lloc

Les mobilitats de professorat es realitzen durant el mes de juliol (a qualsevol de les dues quinzenes), per impactar el menys possible amb les hores lectives al centre. Aquestes accions es comptabilitzen també com a programes de formació pel professorat implicat.

Com es pot participarlogo foc file

Per tal de participar, el professorat interessat ha de lliurar la sol·licitud de participació impresa i signada a l’equip de mobilitat del centre abans que finalitze el mes d’octubre.

Criteris de selecció

Per a la selecció d’aspirants es tindran presents els següents criteris, sempre que el número de professorat interessat sigui superior al de places oferides per la mobilitat al centre:

Concepte Instrument Valoració
Participació en jornades JEDAI i participació en projectes externs proposats pel centre o pel mateix professorat.
  • Entrevista personal i/o enquesta.
  • Recollida d’informació
30%
Nivell adquirit a idiomes estrangers (mínim un B1). Certificats oficials 30%
Hores de formació reconegudes a ATRI, relacionades amb la tipologia de la mobilitat. Extracte resum d’ATRI. 10%
Hores d’implantació d’AICLE als mòduls impartits.

Tutoria de DUAL i/o FCTs o càrrec al centre.

  • Programació de Mòdul Professional
  • Assignació de plaça actual o passada (ATRI).
30%

Comunicació

El resultat del procés de selecció li serà comunicat al candidat/a pel responsable de mobilitat del centre, via correu electrònic, tot indicant-ne la posició obtinguda en l’ordre de selecció i el nom del professorat que resta en llista d’espera. Així mateix, es publicarà també al suro del corredor de secretaria i a la web de mobilitat els resultats de la selecció.

Erasmus co-funded logo