Tecnologies Digitals

Projecte JdigitAl

Programa d’innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge

Projectes (mSchools i El Centre Digital)

INS Joan d’Àustria
08013101
Barcelona
Consorci d’Educació de Barcelona

Mostrar les notícies del projecte

1. Justificació del projecte

Dins del document marc del nostre Projecte Educatiu de Centre s’estableix en l’apartat Necessitats de l’alumnat el nostre interès en “Desenvolupar en el nivell adequat les habilitats i competències culturals, personals i socials relatives a l’expressió i la comprensió orals, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències matemàtiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual.”

A més, dins de l’apartat Línia metodològica i principis pedagògics manifestem el desig de “Situar les noves tecnologies com un dels eixos bàsics de l’activitat docent. A partir de la transversalitat de la competència digital en el currículum, el centre promocionarà entre l’alumnat l’acreditació en competències de tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).”

Per últim, dins de l’actual projecte de direcció (2016-2020) s’estableixen, en diferents objectius (“Implicar de manera efectiva a l’alumnat, i a les seves famílies, en  el funcionament del centre per a millorar els resultats acadèmics, evitar l’abandonament”, “Millorar el clima de treball i potenciar la formació del professorat, i del PAS, per a  millorar els resultats de l’alumnat”) les estratègies relacionades amb el programa d’innovació:

 • “Impulsar l’ús de les TIC-TAC-TEP entre l’alumnat, les seves famílies i la resta de la comunitat educativa”
 • “Formar de manera contínua al professorat en l’ús de les TIC-TAC-TEP per a fer-ne ús de forma coherent i transversal en els processos d’ensenyament aprenentatge”.

2. Diagnosi de necessitats i punt de partida

Estratègia, lideratge i gestió

Punts molt forts

 • El Projecte de direcció té en compte la planificació global de les TAC al centre, el seu estat de desenvolupament i prioritats, proporcionant una visió sostenible per fases i terminis i considerant els recursos disponibles
 • L’equip directiu és conscient de la importància de definir els objectius i els resultats acadèmics i organitzatius que es volen obtenir i acompanyar-los dels indicadors associats per a mesurar-los i vetllar per la seva concreció
 • La direcció del centre coneix els aspectes jurídics vinculats als usos ètics de les tecnologies digitals, com la privacitat i seguretat de les dades i la propietat intel·lectual
 • Existeix un punt a les NOFC respecte de l’ús dels telèfons mòbils al centre: tipologia d’ús i espais permesos

Punts forts

 • El centre preveu la detecció de necessitats de formació TAC i les incorpora al Pla de formació de centre
 • El centre té formalitzats els procediments per garantir l’accessibilitat del professorat als recursos i serveis digitals del centre i cercar el suport tecnològic necessari
 • El centre té formalitzats els procediments per garantir l’accessibilitat de la comunitat educativa als serveis digitals del centre
 • Les famílies coneixen la normativa d’ús dels telèfons mòbils al centre
 • Les famílies coneixen la normativa respecte de l’autorització de publicació d’imatges personals o continguts elaborats pels seus fills i filles als serveis digitals del centre o del núvol (aplicacions 2.0)

Punts febles

 • El centre té definits el paper dels canals digitals i les persones responsables per comunicar-se amb la comunitat educativa
 • Existeix una visió i estratègia en l’ús de les tecnologies per a la millora dels processos d’ensenyament/aprenentatge reflectida en el Projecte Educatiu de Centre
 • S’han definit mecanismes formals per acompanyar el professorat en la implementació de les TAC a l’aula
 • El centre té formalitzats els procediments pel que fa a la inclusió digital de tot l’alumnat i ajusta totes les actuacions pel que fa a garantir l’accessibilitat i el suport tecnològic necessari
 • El centre té formalitzats els procediments per garantir l’assoliment de la competència digital de tot l’alumnat com a competència transversal, fer-ne el seguiment i avaluar-la
 • Existeix una comissió TAC de centre, amb implicació de l’equip directiu, per coordinar la integració de les TAC
 • La direcció del centre defineix les responsabilitats i les distribueix als nivells adients per impulsar l’ús de les TAC
 • El centre té definits el paper dels canals digitals i les persones responsables per gestionar la informació interna pel que fa al Pla TAC

Punts molt febles

 • Existeix un protocol clar dirigit a tota la comunitat educativa sobre aspectes de privacitat en l’ús de telèfons mòbils
 • Existeix un protocol clar dirigit a les famílies i personal extern al centre sobre aspectes de privacitat en l’ús de telèfons mòbils

Usos curriculars

Punts molt forts

 • El professorat utilitza els sistemes de projecció, ja siguin interactius (PDI) o no, a l’aula

Punts forts

 • Les TAC (EVA del Centre, Intranet, Extranet, Web) s’utilitzen per involucrar la comunitat educativa en els processos i activitats d’aprenentatge
 • Les TAC s’utilitzen per facilitar l’aprenentatge més enllà de l’espai i l’horari de l’aula i fora de l’escola
 • L’ús de les TAC és divers i abasta des d’aplicacions instrumentals i d’exercitació (per exemple programes d’ofimàtica o activitats tipus JClic) fins a activitats de cerca, processament i presentació de la informació (per exemple webquestes).
 • Els usos de les TAC a l’aula inclouen projectes, activitats col·laboratives, de simulació o de producció de contingut per part de l’alumnat
 • Els sistemes de projecció, ja siguin interactius (PDI) o no, són utilitzats també per l’alumnat per a presentacions o exposicions davant el grup classe
 • El professorat utilitza l’EVA del centre per posar a l’abast de l’alumnat materials i recursos per a l’aprenentatge
 • L’alumnat utilitza l’EVA del centre per fer activitats i treballar de forma col·laborativa

Punts febles

 • El professorat, sota el lideratge de l’equip directiu, és proactiu en la integració de les TAC a l’aula
 • El professorat estimula l’alumnat per tal que assoleixi la competència digital
 • El professorat promou activitats apropiades pel que fa a l’ús segur d’Internet i el respecte de la propietat intel.lectual
 • S’utilitzen les tecnologies en l’avaluació i el seguiment personalitzat de l’alumnat
 • El centre utilitza el potencial de les TAC per personalitzar els aprenentatges i adaptar-los a les característiques i necessitats de cada alumne/a
 • La programació de totes les àrees curriculars incorpora continguts digitals per al treball per part de l’alumnat
 • Els usos de les TAC s’aprofiten per transformar els processos d’ensenyament/aprenentatge tot donant als alumnes un paper més actiu
 • En la programació didàctica de cada matèria s’utilitzen els recursos digitals específics per a aquell àmbit de coneixement
 • El professorat incorpora l’ús de dispositius mòbils per dur a terme activitats d’aprenentatge
 • L’alumnat utilitza dispositius mòbils per fer activitats i generar continguts

Punts molt febles

 • Es realitzen projectes col.laboratius amb suport TIC amb d’altres centres del país o d’arreu
 • Existeix una programació seqüenciada dels usos de les TAC interrelacionada amb el desenvolupament de les diferents competències i continguts curriculars
 • La concreció i el desenvolupament de la competència digital de l’alumnat com a competència bàsica transversal són coherents i equilibrats a través dels nivells i de les àrees i matèries
 • El centre, en el cas de l’ESO i el Batxillerat, promou la possibilitat de cursar algunes matèries en la modalitat d’educació no presencial a l’Institut Obert de Catalunya

Competència digital docent i desenvolupament professional

Punts forts

 • El professorat del centre està capacitat per utilitzar els sistemes de projecció, ja siguin interactius (PDI) o no, a l’aula
 • El professorat del centre usa les tecnologies habitualment en la preparació de materials de treball per a tot el seu alumnat
 • El professorat té els coneixements i habilitats necessaris per utilitzar els entorns digitals d’ensenyament-aprenentatge del centre amb tot el seu alumnat
 • El professorat és competent per plantejar i participar en activitats col.laboratives en entorns digitals

Punts febles

 • El professorat és competent per planificar i acompanyar l’alumnat en l’assoliment de la competència digital com a competència transversal, fer-ne el seguiment i avaluar-lo
 • El professorat és conscient de la importància d’utilitzar les TAC per a la millora dels resultats i l’èxit escolar
 • El professorat coneix i aplica les TAC per a la millora dels resultats i l’èxit escolar
 • El professorat és competent per plantejar i participar en activitats col.laboratives interdisciplinars en entorns digitals
 • El professorat del centre és competent per seleccionar recursos digitals per a tot el seu alumnat
 • El professorat sap identificar les seves necessitats en relació amb les TAC i les expressa i vehicula en el Pla de formació del centre
 • El professorat comparteix la seva experiència formant part de la comunitat de pràctiques del centre
 • El professorat disposa d’habilitats i estratègies per garantir la inclusió digital de tot l’alumnat a partir de les seves capacitats individuals pel que fa a accessibilitat i tecnologies de suport necessàries
 • El professorat coneix els aspectes legals vinculats als usos ètics de les tecnologies digitals, com la seguretat, la privacitat i la propietat intel.lectual i els té en compte en la seva pràctica diària

Punts molt febles

 • El professorat comparteix la seva experiència formant part de la comunitat de pràctiques amb el professorat d’altres centres
 • El professorat té la capacitat de construir una xarxa de relacions i referències per actualitzar i compartir els seus coneixements en entorns digitals

3. Objectius específics i indicadors

En base a la sol·licitud realitzada des del centre per participar en el programa d’innovació, en els dos projectes del programa, la relació d’objectius específics/estratègies que hem planificat són:

 • Consensuar amb els diferents actors de centre, alumnat i professorat, els criteris d’ús dels dispositius digitals en les activitats d’ensenyament aprenentatge i la vida del centre
 • Fomentar l’interès de l’alumnat per l’acreditació ACTIC
 • Participar en les convocatòries d’activitats del programa STEAM, per  potenciar la igualtat de gènere en les vocacions tecnològiques
 • Formar al professorat en l’ús i adequació de plataformes d’avaluació i seguiment com a Kahoot, Socrative o Evernote, per tal de fer-ne ús de manera efectiva al llarg de les activitats d’ensenyament aprenentatge.
 • Potenciar la web del centre, per difondre les actuacions relacionades amb el projecte
 • Participar de manera activa a les xarxes creades d’mSchool
 • Revisar el disseny curricular, de l’etapa d’ESO, per determinar l’inclusió efectiva de les tecnologies al llarg de l’etapa i l’adquisició de les competències digitals.
 • Fer ús de les tecnologies digitals com a eina de suport amb l’alumnat NEE o NESE
 • Fomentar les eines col·laboratives i EVA
 • Introduir progressivament la programació per blocs a l’alumnat d’ESO i CF
 • Participar en diferents convocatòries i/o concursos periòdics relacionats amb el pensament computacional
 • Crear i fer visibles, de manera periòdica, entorns virtuals amb informació rellevant sobre Catalunya
 • Potenciar l’ús de la robòtica amb l’alumnat del centre, especialment de l’etapa d’ESO, per a fomentar el desenvolupament computacional i l’ús de les noves tecnologies
 • Realitzar formació a l’alumnat, les seves famílies i el professorat sobre l’ús segur i responsable d’Internet, les xarxes socials i les noves tecnologies
 • Implicar a la Biblioteca del centre en l’acompanyament digital de l’alumnat i el professorat del centre
 • Readequar les infraestructures de comunicacions del centre per millorar la connectivitat de la xarxa Wifi

Els indicadors que plantegem, per avaluar els objectius específics del programa, estan descrits a l’apartat 6 d’aquest document.

4. Descripció del projecte

Síntesi del programa

Tot i que la justificació descrita al punt inicial ja dóna una idea sobre la visió que podem tenir del programa, es pretén que s’actuï sobre dues línies marc, prioritàries, que concorden amb els projectes del mateix programa.

La primera línia marc incideix en la incorporació –de manera real i efectiva– de les tecnologies digitals com a eines bàsiques dels processos claus del centre (processos de desenvolupament de les activitats d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat), complementant i/o substituint eines i/o metodologies “tradicionals” que, de manera habitual, es fan servir als centres educatius.

La segona línia marc incideix profundament en les necessitats del nostre alumnat, com a actor central de la nostra missió educativa i com a persona del segle XXI envoltada de tecnologies digitals. L’alumnat no només ha d’ésser un usuari bàsic de les tecnologies digitals sinó que ha d’adquirir les competències necessàries per fer-les servir de manera adequada i eficient, per entendre el seu funcionament, per determinar les seves possibilitats i, fins i tot, per modificar-les i crear-ne de noves. Aquestes competències no poden ser assolides fent usos puntuals de la tecnologia al llarg de la seva formació (seria com intentar aprendre a llegir, llegint només una hora a la setmana) sinó que cal desenvolupar-les de manera continuada en els seus processos d’ensenyament-aprenentatge.

Accions planificades

 

 • Enquesta alumnat sobre l’ús de les tecnologies dins del centre
 • Enquesta al professorat sobre l’ús de les tecnologies dins del centre
 • Enquesta a les famílies sobre l’ús de les tecnologies dins del centre
 • Generació del document marc sobre l’ús responsable de les tecnologies digitals al centre.
 • Creació d’un espai específic, a la web del centre, per difondre les actuacions relacionades amb el projecte
 • Actualització de manera periòdica de la web del centre amb les informacions relatives a l’avenç del projecte per a fer difusió a l’entorn de les activitats realitzades.
 • Revisió del disseny curricular de nivell 2, de l’etapa d’ESO, per determinar la inclusió efectiva de les tecnologies al llarg de l’etapa.
 • Seqüenciació dels nivells d’adquisició de la competència digital al llarg de l’etapa d’ESO
 • Coordinació entre les àrees respecte de la seqüenciació de la competència digital
 • Oferta de crèdits variables al llarg de tota l’etapa d’ESO relacionats amb l’informàtica
 • Redisseny de les programacions didàctiques d’ESO, nivell 3, per  incloure de manera específica l’ús de les tecnologies digitals a les diferents activitats
 • Revisió dels criteris i activitats d’avaluació que indiquin l’assoliment de la competència digital de l’alumnat i que es basin en els criteris de centre consensuats
 • Disseny d’activitats específiques, per a l’alumnat amb NEE o NESE, que facin ús de les tecnologies digitals com a eina de suport.
 • Creació de recursos didàctics adaptats amb eines d’autoavaluació per a l’alumnat amb NEE o NESE
 • Foment de l’entorn Moodle com a eina col·laborativa i EVA per part el professorat i de l’alumnat
 • Foment de Google Apps com a EVA i eina col·laborativa en les activitats d’E-A de l’alumnat
 • Introducció progresiva de Blockly (Google for Education) a l’ESO, CFGM i CFGS com a eina de desenvolupament d’Apps
 • Potenciació de l’Scratch com a llenguatge de programació a partir de 1r d’ESO
 • Introducció de la programació sobre App Inventor a 4rt d’ESO a l’optativa d’Informàtica
 • Participació amb diferents grups d’alumnes, de 4rt d’ESO, en les convocatòries de creació d’App Education de la iniciativa mSchools Student Awards de la Fundació Mobile World Capital Barcelona
 • Participació amb diferents grups d’alumnes, de CF, en les convocatòries de Webs al Punt
 • Participació amb diferents grups d’alumnes, de CF i Batxillerat C-T, en les convocatòries d’iFest
 • Presentació de propostes i/o experiències a les convocatòries Mobile Learning Awards
 • Creació i visualització  d’informació rellevant sobre Catalunya, de manera periòdica, fent servir Google Maps (des de les matèries de Ciències Socials, Música i/o Visual i Plàstica)
 • Creació i visualització  d’informació rellevant sobre Catalunya, de manera periòdica, fent servir Google Art Projects
 • Inclusió de l’ús de la robòtica a l’alumnat del centre, especialment de l’etapa d’ESO en la matèria de Tecnologia
 • Creació i potenciació d’equips d’alumnes que participin a la LEGO FIRST League
 • Introducció de la programació sobre Arduino a 4rt d’ESO a l’optativa d’Informàtica
 • Realització de tallers o xerrades de formació a l’alumnat i les seves famílies sobre l’ús segur d’Internet i les xarxes socials
 • Realització de tallers o xerrades de formació a l’alumnat i les seves famílies sobre l’ús responsable dels dispositius mòbils
 • Realització de tallers o xerrades al professorat sobre els usos responsables i segurs  de les tecnologies relacionades amb xarxes digitals
 • Avaluació anual de l’aplicació del programa
 • Realització de la memòria del programa

 

5. Planificació i temporització de les actuacions

Les actuacions estan programades per trimestres al llarg dels dos anys de durada del projecte.

2018 2019
gen-març abr-juny jul-set oct-des gen-març abr-juny jul-set oct-des
ACT1 x x
ACT2 x x
ACT3 x x
ACT4 x
ACT5 x
ACT6 x x x x x x x x
ACT7 x x x
ACT8 x x
ACT9 x x x
ACT10 x x x x
ACT11 x x x
ACT12 x x x
ACT13 x x x x x
ACT14 x x x x
ACT15 x x x x x x x
ACT16 x x x x x x x x
ACT17 x x x x
ACT18 x x x x x x
ACT19 x x x x x x
ACT20 x x x x
ACT21 x x x x
ACT22 x x x x x x
ACT23 x x
ACT24 x x x x x x
ACT25 x x x
ACT26 x x x x x x
ACT27 x x x x x x
ACT28 x x x x x x
ACT29 x x x x
ACT30 x x x x
ACT31 x x
ACT32 x x
ACT33 x

6. Proposta de l’avaluació

Els indicadors proposats per realitzar l’avaluació són els següents.

INDICADORS DADES
Grau d’activitats realitzades en el centre respecte a les planificades Activitats planificades Activitats realitzades Percentatge
Grau d’activitats formatives en que han participat les famílies respecte a les planificades Activitats planificades Activitats realitzades Percentatge
Grau de participació de l’alumnat a les activitats formatives planificades Alumnat total del centre Alumnat participant Percentatge
Grau de participació de l’alumnat en les diferents iniciatives del Programa, i el nombre absolut d’alumnat participant Alumnat total del centre Alumnat participant Percentatge
Grau de participació del professorat en el programa en relació al professorat del centre i nombre absolut de professorat participant Professorat total del centre Professorat participant Percentatge
Grau de participació del professorat a les activitats formatives planificades Professorat total del centre Professorat participant Percentatge
Grau de participació en enquestes sobre l’ús de tecnologies dins del centre Total alum.+prof.+famílies Nombre participants Percentatge
Índex d’alumnes que s’han acreditat ACTIC Alumnes que cursen ACTIC Alumnes que acrediten ACTIC Percentatge
Índex d’igualtat de gènere en activitats del programa STEAM Alumnes totals Noies participants Percentatge
Índex de professorat format en plataformes d’avaluació i seguiment Total professorat Professorat format Percentatge
Grau d’importància del programa en la difusió realitzada pel centre Total notícies Nombre de notícies Percentatge
Nombre de grups participants al programa mSchools Nombre
Grau d’inclusió efectiva de les tecnologies. Total programacions ESO Programacions amb inclusió de les tecnologies a nivell d’aula Percentatge
Grau d’inclusió de les tecnologies als PI Total PI PI amb ús de tecnologies Percentatge
Grau d’implantació del EVA Total matèries Matèries amb seguiment al EVA Percentatge
Nombre d’activitats realitzades fent servir programació per blocs Nombre
Nombre de concursos participats Nombre
Nombre d’entorns creats Nombre
Índex d’alumnes cursant la extraescolar de robòtica (Lego League) Total alumnes possibles Alumnes participants Percentatge
Grau de satisfacció en les formacions sobre ús segur d’Internet. Total participants Participants satisfets Percentatge
Índex de préstecs de llibres sobre tecnologies digitals Total préstecs Préstecs de materials digitals Percentatge
Grau de satisfacció respecte a la connectivitat a Internet Total enquestats Nombre satisfets Percentatge