Projecte educatiu de centre (PEC)

Projecte Educatiu de Centre

Institut Joan d’Àustria

Aprovat pel Claustre en data 6 de març de 2017

Aprovat pel Consell Escolar en data 14 de març de 2017

Registre de modificacions

 

Versió Data Descripció Autor
1.0 02/03/2017 Versió inicial Director

 

Introducció

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (article 91) estableix que tots els centres vinculats al Servei d’Educació de Catalunya han de disposar de projecte educatiu. Els centres del sistema educatiu català han de recollir els principis rectors del sistema educatiu que s’estableixen a l’article 2 de la Llei 12/2009. A més, els centres de titularitat pública han d’incloure els principis específics que s’estableixen a l’article 93  de la Llei 12/2009.

El projecte educatiu, que és la màxima expressió de l’autonomia dels centres, recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu, d’acord amb el marc proporcionat pel Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, que situa la presa de decisions en l’àmbit del centre per enfortir la institució escolar i el lideratge educatiu.

Així doncs, el projecte educatiu de centre és el document estratègic marc de la institució escolar que en defineix el funcionament en l’àmbit curricular, l’organitzatiu, de gestió econòmica i de gestió de personal, adaptat a la realitat dels alumnes i a l’entorn. En aquest sentit, concreta, interpreta i aplica les previsions de la normativa vigent als trets característics del centre, d’acord amb les necessitats educatives dels alumnes i els objectius del centre.

Aquest document conté els trets d’identitat, objectius i projecció de futur. Des d’aquesta perspectiva no s’ha de considerar, per tant, com un document burocràtic, sinó com el recull de principis fonamentals que conformen la cultura del centre. Estableix el marc general de la gestió de l’acció educativa, l’organització pedagògica, els continguts dels ensenyaments, i la relació entre els diferents sectors de la comunitat educativa.

Per això es completa i es defineix total i conjuntament amb els següents documents:

 • Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC): Defineixen i concreten els drets i deures dels membres de la comunitat educativa. Regulen la convivència i expliciten l’organització i les responsabilitats dels òrgans de govern, institucionals, de funcionament i gestió de l’institut.  
 • Projecte Curricular de Centre (PCC): Defineix l’ordenació i organització dels ensenyaments que s’imparteixen al centre, així com les directrius pedagògiques que se segueixen. Dividit en tres parts  Projecte Curricular ESO, Projecte Curricular BATX i Projecte Curricular CF; cadascuna desenvolupa el dissenny curricular de l’etapa corresponent.
 • Pla d’Acció Tutorial (PAT): Regula, concreta i fixa els protocols en l’exercici de la tutoria i la coordinació dels equips docents com a eina fonamental per a la formació integral de l’alumnat.
 • Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD): Regula, concreta i fixa els protocols per atendre la diversitat de l’alumnat.
 • Projecte Lingüístic de Centre (PLC): Estableix les pautes d’ús de la llengua catalana i el tractament de la resta de llengües que tenen presència dins la vida diària del centre. 
 • Projecte de direcció (PdD): Ordena i regula el desplegament i l’aplicació del PEC per al període de mandat de la direcció.
 • Programació General Anual de Centre (PGAC): El Projecte de direcció es concreta, cada curs, mitjançant les PGAC, que han de permetre assolir els objectius formulats en el projecte de direcció.

En aquest sentit, el PEC s’erigeix com l’instrument necessari per exercir l’autonomia del centre. Afavoreix una millora de la qualitat del servei educatiu i fomenta la cohesió social.

Tot i els principis de continuïtat i estabilitat, el PEC és obert a modificacions futures i a noves aportacions, però sense que suposin un canvi significatiu dels seus principis generals. És deure de l’Equip Directiu donar-lo a conèixer i fomentar-ne la difusió entre la comunitat educativa.

El respecte a aquest projecte esdevé una obligació de tots: professorat, alumnat, famílies i personal d’administració i serveis, sens perjudici dels drets i deures reconeguts per la normativa en matèria de legislació educativa.

Procediment de revisió, actualització i aprovació: Per tal de dur a terme aquesta revisió s’utilitzaran els mateixos procediments i canals que per a la seva elaboració. Els seus procediments estaran desenvolupats a les NOFC del centre.

Definició institucional

Identificació del centre

La denominació del centre és Institut Joan d’Àustria, amb codi de centre 08013101.

Està ubicat al carrer Selva de Mar 211, de Barcelona, amb codi postal 08020.

El centre es pot identificar amb el logotip propi així com el logotip corporatiu seguint les indicacions del Consorci d’educació de Barcelona

image01  image00

Els colors institucionals són:

Taronja fort #ef7f1b Taronja suau #f49430 Gris #5e5970 Gris ombra #89898a

El centre té un domini a Internet anomenat insjoandaustria.org tot i que, per compatibilitat, també funciona l’anterior domini associat al centre iesjoandaustria.org.

Trets propis del centre

Missió

La missió de l’Institut Joan d’Àustria és formar, educar i orientar al nostre alumnat per a que esdevinguin ciutadans autònoms, competents i participatius, perquè d’aquesta manera s’impliquin en la millora de la societat i puguin dur a terme el seu propi projecte vital.

Visió

La visió de l’Institut Joan d’Àustria és esdevenir un centre innovador i de prestigi, que sigui un referent pel que fa a:

 • L’ús de metodologies d’ensenyament/aprenentatge eficaces i innovadores.
 • La implicació del professorat i el reconeixement del seu treball.
 • La potenciació de les xarxes de relacions culturals, socials i educatives amb l’entorn.
 • La participació de l’alumnat i les seves famílies a la vida del centre.
 • L’ús de les tecnologies de la informació i comunicació.

On la pluralitat lingüística i l’assoliment de les competències transversals com a part intrínseca del procés d’aprenentatge de l’alumnat, marqui les línies directrius de la tasca docent i del funcionament diari.

Tot això emmarcat en un sistema de gestió de centre que cerca la qualitat i la millora contínua.

Valors

L’Institut Joan d’Àustria com a centre públic aconfessional, assumeix com a principis ètics i de funcionament, conductes i responsabilitats els següents:

 • Pluralitat ideològica entesa com el respecte a les diferents formes d’opinió.
 • Respecte, solidaritat i tolerància per les persones, sense distinció de gènere, ètnia, orientació sexual o religió.
 • Cultura de l’esforç, treball, col•laboració i know how (saber fer).
 • Adaptació als canvis i necessitats de la societat i de l’entorn.
 • Assumpció de la responsabilitat, envers les tasques encomanades, per part de tota la comunitat educativa.
 • Compromís envers les activitats relacionades amb la salut, la cultura, l’esport, el medi ambient i el lleure.
 • Promoció del gust per l’art, l’estètica i la creativitat.

El context

Context legal

L’Institut Joan d’Àustria és un centre públic que depèn del Consorci d’Educació de Barcelona i per tant ajusta el seu funcionament a allò que establert a les diferents  Lleis, Reials Decrets, Decrets, Ordres, Normatives, reglaments i altres disposicions legals del Govern de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, particularitzades en funció de les pròpies necessitats en base a l’autonomia de la que pot disposar el centre.

Context geogràfic

El centre s’ubica en el districte de Sant Martí en Barcelona, concretament en el Barri de Sant Martí de Provençals. La zona d’influència escolar per a les etapes d’ESO i Batxillerat, està determinada per la proximitat amb els barris de La Verneda, La Pau, Clot, Navas, Sagrera, Provençals del Poblenou i El Besós.

El barri disposa d’una excel·lent ubicació dins de la ciutat, amb bona connectivitat amb altres poblacions donat que disposa, als seus voltants, d’estacions de trens de rodalies, diverses línies d’autobusos i metro.

Respecte a les localitzacions d’empreses, s’ha de remarcar que el barri es troba situat en les proximitats del districte tecnològic 22@Barcelona, ubicat dins del districte de Sant Martí, amb més de 7000 empreses, moltes de les quals centren la seva activitat empresarial a l’àrea de les TIC.

Context històric

L’INS Joan d’Àustria va néixer com a centre de Batxillerat el curs 1962-1963, un centre d’ensenyament secundari exclusivament per nois (donada  la diferenciació  i organització educativa per sexes, que es realitzava a l’època). Amb l’arribada de la democràcia el centre va passar a ser mixt (1979), incorporant alumnat femení en les seves aules.

La incorporació dels diferents estudis ha seguit aquesta línia temporal:

 • 1996-1997 ESO.
 • 1998-1999 Batxillerats d’Humanitats, Ciències Socials,  Científic i Tecnològic.
 • 2003-2004 Cicle de grau mitjà d’Explotació de Sistemes Informàtics
 • 2006-2007 Cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Informàtiques
 • 2008-2009 Cicle de grau superior d’Administració de Sistemes Informàtics
 • 2009-2010 Nou cicle LOE de Sistemes Microinformàtics i Xarxes que substitueix a l’anterior.
 • 2010-2011 Cicle de grau superior, LOE, d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxe substituint l’anterior.
 • 2011-2012 Cicle de grau superior, LOE, de Desenvolupament d’Aplicacions Web.
 • 2015-2016 Cicle de Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma en modalitat DUAL.

És per tant el nostre un centre dedicat a impartir estudis d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius d’Informàtica, cobrint totes les etapes de l’educació secundària tant obligatòria com postobligatòria fins a l’accés a la Universitat o al mercat laboral.

Necessitats de l’alumnat

Els alumnes són els protagonistes del procés educatiu. Cal que rebin una educació  integral, orientada al ple desenvolupament de la personalitat, amb respecte als principis democràtics de convivència i als drets i les llibertats fonamentals.

El nostre centre ha d’ésser fonamental en la formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament de la personalitat, amb un ensenyament de base científica, que ha d’ésser laic, d’acord amb l’Estatut.

A més, l’alumnat ha d’accedir a l’educació en condicions d’equitat i gaudir d’igualtat d’oportunitats, accedir a la formació permanent, rebre una educació que n’estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme d’aprenentatge i n’incentivi, i en valori, l’esforç i el rendiment i rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés personal havent estat informats dels criteris i els procediments d’avaluació.

En aquells cassos on sigui necessari els alumnes han d’ésser atesos de manera personalitzada, adaptant el procés d’ensenyament aprenentatge a les seves característiques i capacitats.

L’alumnat ha d’ésser educat en la responsabilitat, gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul permanent d’hàbits de diàleg i de cooperació.

L’alumnat ha d’ésser educat en el discurs audiovisual així com estar capacitats per a l’anàlisi crítica dels mitjans de comunicació i en l’ús de les noves tecnologies.

Alumnat d’educació secundària

Considerem que les necessitats de l’alumnat de l’educació secundària són:

 • Assegurar un desenvolupament personal i social sòlid amb relació a:
  • l’autonomia personal
  • la interdependència amb altres persones
  • la gestió de l’afectivitat.
 • Desenvolupar en el nivell adequat les habilitats i competències culturals, personals i socials relatives a:
  • L’expressió i la comprensió orals, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències matemàtiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual.

A aquestes habilitats i competències bàsiques cal afegir:

  • La comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científics, socials, culturals i artístics.
  • La sensibilitat artística i la creativitat.
  • La corresponsabilitat i el respecte a la igualtat de drets i d’oportunitats de les persones.
  • El treball i l’estudi, individual i en equip, amb autonomia i capacitat crítica.
  • La resolució de problemes de la vida quotidiana.
  • Tenir cura de la pròpia salut a través del coneixement del propi cos i de l’activitat física

Per satisfer aquestes necessitats el currículum de l’educació secundària obligatòria s’ha d’orientar a l’adquisició de les competències bàsiques, ha de facilitar la incorporació dels alumnes als estudis posteriors i a la vida adulta així com el desenvolupament de l’aprenentatge al llarg de la vida (aprendre a aprendre).

Si s’escau, s’han d’establir programes de diversificació curricular orientats a la consecució de la titulació.

L’alumnat necessita implicar-se en el seu procés educatiu i per aconseguir-ho és de gran importància l’acció tutorial, així com una acurada orientació professional i acadèmica.

Per últim l’alumnat necessita ser avaluat dels seus aprenentatges de forma contínua i diferenciada segons les matèries del currículum d’acord amb l’adquisició de les competències bàsiques i a l’assoliment dels objectius de l’etapa.

Alumnat de batxillerat

L’alumnat de batxillerat necessita dotar-se dels coneixements, les capacitats i les actituds adequats per a desenvolupar el sentit crític i la maduresa intel·lectual i humana, mitjançant una formació que comporta una necessària especialització segons els seus interessos i d’aquesta manera preparar-los perquè puguin incorporar-se a l’educació superior i a la vida professional i habilitar-los per a l’aprenentatge permanent (aprendre a aprendre).

També necessita consolidar les competències bàsiques adquirides en acabar l’educació secundària, i desenvolupar la competència comunicativa en diverses llengües, l’adquisició d’habilitats per a l’autoaprenentatge i per al treball en equip i l’adquisició de les competències necessàries amb relació a l’ús de mètodes de recerca i amb relació a l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, a més de l’adquisició de les competències pròpies i específiques de la modalitat cursada.

L’alumnat necessita ésser orientat en els àmbits personal, acadèmic i professional i per aconseguir-ho és de gran importància l’acció tutorial, així com una acurada orientació professional i acadèmica.

Per últim l’alumnat necessita ser avaluat dels seus aprenentatges de forma contínua i diferenciada segons les matèries del currículum.

Alumnat de formació professional

Les necessitats específiques de l’alumnat de formació professional són l’adquisició de la qualificació professional i la millora d’aquesta qualificació al llarg de la vida; i també l’actualització permanent dels coneixements dels treballadors perquè puguin respondre a les necessitats derivades de la competitivitat del teixit econòmic i de la cohesió social i territorial, per afavorir la inserció laboral.

Objectius del centre

Els objectius prioritaris del sistema educatiu català i, per tant, del nostre centre són l’èxit escolar i l’excel·lència educativa, mitjançant el desenvolupament màxim de les capacitats de tots i cadascun dels alumnes com a principi fonamentador de l’equitat i garantia, alhora, de la cohesió social.

Aquests objectius els concretem com:

 1. Millorar el nivell competencial dels alumnes.
 2. Millorar el rendiment acadèmic dels alumnes.
 3. Millorar la cohesió social.
 4. Reduir la taxa d’abandó dels estudis, entenent per abandó, la desvinculació total del sistema educatiu.

Assumim com a objectius de cadascuna de les etapes postobligatòries, Batxillerat i Cicles Formatius, els objectius propis de l’etapa, marcats dins dels seus corresponents decrets.

Aquests objectius, tot i que mesurables, no s’han de descontextualitzar de cadascuna de les promocions de l’alumnat.

Organització pedagògica i estructures organitzatives

Línia metodològica i principis pedagògics

L’objectiu fonamental de formació acadèmica, creixement personal i integració social de l’alumnat, quedaran reflectits en els diferents documents del centre, així com també el fet de garantir l’equitat del sistema i assolir l’èxit escolar sense renunciar a la identitat específica del centre. Aquests principis es tradueixen en multitud d’aspectes del currículum, de la gestió, del control i de la cohesió social:

 • Oferir una formació que desenvolupi les capacitats diverses de l’alumnat i que els faci protagonistes de la construcció dels seus coneixements, per situar-los com a punt central dels processos d’ensenyament – aprenentatge.
 • Potenciar la curiositat, el rigor intel·lectual i l’esperit de recerca.
 • Desenvolupar una cultura del treball, l’esforç personal i la responsabilitat.
 • Situar les noves tecnologies com un dels eixos bàsics de l’activitat docent. A partir de la transversalitat de la competència digital en el currículum, el centre promocionarà entre l’alumnat l’acreditació en competències de tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).
 • Treballar per l’assoliment d’un plurilingüisme real en tot l’alumnat.
 • Potenciar la idea que el respecte i l’observança les normes (NOFC) són imprescindibles per a una bona convivència.
 • Promoure en tots els membres de la Comunitat educativa la capacitat d’actuar en col·laboració, desenvolupant actituds de responsabilitat a l’hora d’afrontar problemes comuns i facilitar, dins l’estructura organitzativa de l’institut, la participació.
 • Desenvolupar la capacitat interpretativa i comunicativa. Oralment, per escrit i utilitzant altres tècniques expressives i de comunicació.
 • Impulsar la lectura potenciant els seus aspectes bàsics: l’aprendre a llegir, el llegir per aprendre i el gust per la lectura i l’escriptura.
 • Desenvolupar el treball per competències, arbitrant les coordinacions necessàries per a la seva promoció.
 • Afavorir l’orientació, seguiment i acompanyament de l’alumnat al llarg de tota l’etapa escolar. El PAT (Pla d’Acció Tutorial) especificarà els recursos, l’organització i les tasques a desenvolupar.
 • Promoure i potenciar la formació de centre per tal d’incorporar i millorar aspectes metodològics i pedagògics.
 • Programar activitats relacionades amb la salut, l’esport, el medi ambient i el lleure així com la cultura, les ciències i les arts com a pilars per al desenvolupament d’una vida saludable física i mentalment.

Criteris d’organització pedagògica i de l’estructura organitzativa

Tot i que les NOFC han de contenir i desenvolupar tots els elements relacionats amb l’estructura organitzativa del centre com ara: els criteris organitzatius dels centres i els criteris i mecanismes pedagògics, aquests han de ser coherents amb els següents criteris generals:

Criteris bàsics d’organització pedagògica

Entenem l’educació secundària obligatòria com l’evolució natural de l’educació primària i no com un trencament total amb l’etapa anterior.

L’alumnat és el centre del procés d’ensenyament-aprenentatge i per tant tota l’organització gira al seu voltant.

El centre agrupa l’alumnat dins el nivell que li correspon en grups heterogenis, sense discriminació per raons de provinença, sexe, creences i/o condicions socials.

El centre assumeix que l’avaluació no és un fi en si mateix, sinó un instrument per prendre decisions per regular els aprenentatges. Això vol dir que l’alumnat ha de poder identificar les seves dificultats i trobar camins per superar-les, alhora que el professorat ha de determinar els canvis que calen introduir, en cas que siguin necessaris, dins d’aquest procés.

Criteris bàsics per a la estructura organitzativa

El centre potencia el lideratge distribuït entre els diferents òrgans i/o càrrecs unipersonals del centre. També prioritza les estructures horitzontals per sobre de les verticals i aquestes estructures verticals s’interrelacionen per àrees afins.

El marc horari del professorat ha de permetre la coordinació de les estructures, l’intercanvi d’experiències i la formació contínua dels recursos humans assignats al centre.

La qualitat i la millora contínua determinen les línies bàsiques de la gestió del centre.

Tractament de la diversitat i orientació de l’alumnat

L’institut és integrador i, evidentment, entén la diversitat de tot l’alumnat. Es treballa per disposar dels recursos adients per tal d’atendre tot l’alumnat d’acord amb els principis d’integració i normalització escolars.

El centre té capacitat per atendre alumnat de Necessitats Educatives Específiques (NEE) o amb algun tipus de deficiència (sensorial o física), amb l’alumnat nouvingut i amb l’alumnat amb altes capacitats sense que això signifiqui cap tipus de discriminació o segregació, així com amb els diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat.

La Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) és l’òrgan responsable de proposar les estratègies generals d’atenció a l’alumnat tant en l’àmbit acadèmic i curricular, com en l’àmbit familiar i d’entorn.

És fonamental la coordinació entre departaments, equips docents i CAD, de cara a establir les mesures més eficaces i equilibrades en l’atenció a la diversitat. En aquest sentit, el consell de direcció definirà i prioritzarà els diferents àmbits d’intervenció a proposta de la comissió d’atenció a la diversitat.

El document que estableix i estructura les actuacions d’atenció i acompanyament és el PAT (Pla d’Acció Tutorial). Estructura el conjunt d’activitats de coordinació i seguiment tant del procés d’aprenentatge com dels aspectes de desenvolupament personal, de convivència i cooperació i d’orientació acadèmica i professional. Les activitats que el composen són comunicades regularment per tal d’aconseguir un treball conjunt amb les famílies.

Vinculació amb l’entorn

L’institut té una relació permanent amb el medi social que l’envolta ja sigui el barri (Sant Martí), el Districte (Sant Martí), la ciutat (Barcelona) o el conjunt de Catalunya. L’opció a favor d’un ensenyament participatiu i implicat en el Projecte Educatiu de la Ciutat de Barcelona, obliga a mantenir-lo en contacte permanent amb l’entorn.

Des del centre es fomenta i incentiva la participació de l’alumnat en certàmens, premis, concursos i esdeveniments organitzats per entitats de l’entorn més proper, però també d’àmbit de ciutat i país.

Així mateix, cal destacar la relació i intercanvi estables i regulars amb les escoles de primària adscrites a l’institut i altres escoles de provinença de l’alumnat d’ESO . Aquesta relació està encaminada no només a potenciar els lligams entre escoles i institut sinó que té com a objectiu fonamental donar coherència i continuïtat al canvi d’etapa per poder atendre el millor possible l’alumnat. És un intercanvi formal i de contingut de cara a consolidar el camí natural previst per l’administració educativa.

La interconexió amb altres centres de característiques similars, participant en diverses xarxes de centres, esdevé clau com a entorn d’intercanvi d’experiències, inquietuts i fites.

La relació amb el sector empresarial, en concret el subsector relacionat amb Informàtica, és clau per al nostre alumnat que cursa cicles formatius. La organització de jornades conjuntes i la interrelació amb les empreses,  és la base que permet interaccions constants (pràctiques en empreses, formació dual, …) i bàsica per conèixer l’evolució dels requeriments del sector.

Definició de llocs de la plantilla docent

El catàleg dels llocs de treballs docents, revisables anualment en funció dels grups i les característiques pròpies de cada etapa educativa, s’haurà d’adequar a les propostes que l’administració superior proposi en cada curs escolar, però tenint en compte les particularitats organitzatives pròpies.

La definició de llocs de la plantilla docent amb perfils professionals, s’adequarà a la RESOLUCIÓ ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament (i/o normatives posteriors), tenint en compte la RESOLUCIÓ ENS/1356/2016, de 23 de maig, en la que es defineix la Competència digital docent.

La singularització dels llocs s’adequaran als següents perfils:

Exclusivament per especialitats de les àrees lingüístiques (LC, LS, LE) i Ciències Socials :

 • Perfil lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès,i/o alemany).
 • Perfil immersió i suport lingüístic.
 • Perfil lectura i biblioteca escolar.

Per a totes les especialitats del centre:

 • Perfil Competència digital docent.
 • Perfil atenció a la diversitat de l’alumnat.
 • Perfil gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial.
 • Perfil docència de dues especialitats docents a l’ESO.
 • Perfil metodologies amb enfocament globalitzat.

Per a les especialitats associades a cicles formatius:

 • Perfil lingüístic en llengua estrangera anglesa

Projecte lingüístic de centre

La llengua vehicular d’ensenyament i la llengua de comunicació amb la comunitat educativa tant en les activitats internes com externes és el català, com a llengua pròpia de Catalunya. Els usos i tractaments de les llengües a l’Institut es concreten i detallen en el Projecte Lingüístic de Centre [JDA_PE01_PLC].

Pla TAC

Donada la importància de les noves tecnologies en la societat actual i, de manera, previsible en la futura, el centre fa una clara aposta per l’ús apropiat de les tecnologies i per la formació tant de l’alumnat com del professorat i del PAS en l’ús correcte, efectiu, òptim i ètic de les tecnologies. Aquest compromís es veu reflectit en el Pla TAC del centre.

El Pla TAC es realitza pensant en les necessitats del centre pel que fa a les tecnologies de la informació i comunicació, ja sigui per part de l’alumnat per poder facilitar i acompanyar el seu procés formatiu, per part del professorat per a millorar i optimitzar la seva funció docent, per part de l’administració del centre per optimitzar els processos de gestió i per últim la necessària comunicació interna per organitzar el funcionament diari i amb l’exterior per donar a conèixer el nostre projecte educatiu i establir els lligams necessaris amb l’entorn.

Indicadors

El centre potenciarà l’avaluació, tant interna com externa a través de l’us d’indicadors que proporcionen informació rellevant i ajuda en la presa de decisions. Per realitzar una acurada anàlisi del centre és necessària una acurada avaluació i és l’anàlisi dels indicadors el que ens permetrà la realització de propostes de millora adequades a les nostres necessitats.

 

Una eina a tenir en alta consideració són els indicadors del SIC, com a font d’informació per a la presa de decisions al centre. La segona eina seran els indicadors de les proves d’avaluació externes. A aquests indicadors cal afegir els indicadors de progrés propis, que mesuren si aconseguim l’assoliment de les fites especificades en aquest projecte educatiu de centre, tenint en compte la nostra singularitat.

Aquests indicadors són:

 • Indicadors de resultats de l’alumnat amb mesures d’atenció a la diversitat.
 • Indicadors de resultats de l’alumnat, escolaritzat al centre, des de primer curs de l’ESO.
 • Indicadors d’assoliment de competències digitals de l’alumnat.
 • Indicadors de relació Cicles Formatius-Empreses.

Tots els indicadors propis es concreten i defineixen al projecte de direcció i a la programació general anual.