PFI – PTT AUXILIAR DE VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC

Finalitats
En aquest programa aprendràs a realitzar operacions auxiliars de reposició, disposició i condicionament de productes en el punt de venda; preparar comandes de forma eficaç i eficient, seguint procediments establerts; proporcionar atenció i informació operativa, estructurada i protocol·litzada al client; realitzar i integrar operacions de suport administratiu bàsic; transmetre i rebre informació operativa en gestions
rutinàries amb agents externs a l’organització; realitzar operacions auxiliars de reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic.

Característiques
Perfil professional: Auxiliar de vendes, oficina  i atenció al públic.
Codi: PFI CM01
Família professional: Comerç i màrqueting
Títol de referència: Auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al Públic
Durada total: 1.000 hores

Requisits per accedir-hi
 Tenir, com a mínim, 16 anys i, com a màxim 21, durant l’any d’inici del
programa.
 No haver obtingut el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Continguts
 I. MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
 Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)
o Tècniques Bàsiques de Comercialització
o Atenció al Client
o Preparació de Comandes i Venda de Productes
o Ofimàtica i Tècniques Administratives Bàsiques
o Projecte Integrat
o Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
o Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)

II. MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL
 Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)
o Estratègies i Eines de Comunicació
o Entorn Social i Territorial
o Estratègies i Eines Matemàtiques
o Incorporació al Món Professional

I després?
De què podré treballar amb aquest títol?
Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són:
 Dependent/a amb atenció al client en la venda de productes
 Operador/a de centre d’atenció multicanal
 Preparador de comandes
 Auxiliar de tasques administratives i de comunicació
 Operador auxiliar de reproducció i arxiu

Continuïtat
 Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
 Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 Obtenció del certificat de professionalitat COMT0211 Activitats auxiliars de comerç, que emet l’Administració laboral.
 Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

Per a més informació podeu visitar la pàgina web de la Generalitat de Catalunya: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/comerc-marqueting/?p_id=2770&estudi