PFI – PTT AUXILIAR EN MUNTATGES D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES D’AIGUA I GAS

Finalitats
En aquest programa aprendràs a realitzar operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis, realitzar operacions de muntatge d’instal·lacions de telecomunicacions, realitzar operacions de fontaneria, tot amb el compliment de les mesures de prevenció de riscos laborals.

Característiques
Perfil professional: Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas
Codi: PFI EE02
Família professional: Electricitat i electrònica
Títol de referència: Professional bàsic en electricitat i electrònica
Durada total: 1.000 hores

Requisits per accedir-hi
 Tenir, com a mínim, 16 anys i, com a màxim 21, durant l’any d’inici del
programa.
 No haver obtingut el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Continguts
 I. MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
 Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)
o Operacions de Fontaneria
o Instal·lacions de Telecomunicacions
o Instal·lacions Elèctriques i Domòtiques
o Projecte Integrat
o Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
o Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)

II. MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL
 Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)
o Estratègies i Eines de Comunicació
o Entorn Social i Territorial
o Estratègies i Eines Matemàtiques
o Incorporació al Món Professional

I després?
De què podré treballar amb aquest títol?

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:
 Operari d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
 Ajudant d’instal·lador i reparador d’equips telefònics i telegràfics.
 Ajudant d’instal·lador d’equips i sistemes de comunicació.
 Ajudant d’instal·lador reparador d’instal·lacions telefòniques.
 Peó de la indústria de producció i distribució d’energia elèctrica.
 Operari auxiliar en la instal·lació i el manteniment d’instal·lacions de
subministrament i evacuació d’aigua.
 Operari auxiliar de fontaneria, operari.
 Auxiliar en la instal·lació i el manteniment d’instal·lacions de calefacció.

Continuïtat
 Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
 Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 Obtenció del certificat de professionalitat ELES0208 Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis, que emet l’Administració laboral.
 Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

Per a més informació podeu visitar la pàgina web de la Generalitat de Catalunya: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/electricitat-electronica/?p_id=2774&estudi