Sol·licitud de Convalidacions

L’alumnat que es matriculi per primera vegada en un cicle formatiu ha de demanar una única sol·licitud, tant les convalidacions de primer com de segon curs.

La data límit per presentar la sol·licitud de convalidació a la secretaria del centre és el 15 d’octubre del 2020.

Es recomana demanar la sol·licitud de convalidacions al mateix temps que es matricula l’alumnat per primera vegada al centre.

L’alumnat ha d’assistir a classe de tots els mòduls o matèries en què està matriculat mentre no tingui la resolució positiva de les convalidacions sol·licitades.

Per sol·licitar la convalidació cal la següent documentació:

 • Sol·licitud de convalidació (document)
 • Si l’alumne té un altre cicle formatiu, cal presentar el títol o resguard corresponent i el certificat acadèmic de qualificacions.
 • Si té un cicle formatiu parcialment superat, cal presentar un certificat acadèmic amb les unitats formatives superades.
 • Convalidacions de convalidacions no es poden fer, cal aportar el títol i certificat corresponent.
 • Si té unitats de competència acreditades, cal presentar certificat de professionalitat, certificat d’acreditació parcial d’unitats de competència o certificat d’acreditació de competències.

 

Efectes de les convalidacions

 • En els cicles LOE: els mòduls o unitats formatives convalidades es qualificaran amb un 5 a efectes d’obtenció de la qualificació mitjana del cicle, inclosa els mòduls professionals de “Formació i orientació laboral” i “Empresa i iniciativa emprenedora”. En el cas dels mòduls o unitats formatives superats que tingui la mateixa denominació i currículum comú a diversos cicles (excepte FOL i EIE), es traslladarà la qualificació obtinguda.
 • Si l’alumne ha fet formació contínua no reglada, aquesta no es pot convalidar amb cap unitat formativa ni mòdul de títols oficials.
 • En els cicles LOGSE: la qualificació de “convalidat” no es tindrà en compte en el càlcul de la qualificació final del cicle.

 

CONVALIDACIONS DE CARÀCTER GENERAL
Formació aportada Grau Formació a convalidar Grau
Formació i orientació laboral LOGSE (qualsevol cicle) Mig o Superior UF1 de FOL: Incorporació al treball

(qualsevol cicle)

Mig o Superior
UF1-UF2 FOL LOE (qualsevol cicle) Mig o Superior UF1-UF2 FOL LOE (qualsevol cicle) Mig o Superior
Certificat de nivell bàsic en Prevenció de Riscos (*) UF2 de FOL: Prevenció de riscos Mig o Superior
Empresa i iniciativa Emprenedora LOE (qualsevol cicle) Mig o Superior Empresa i iniciativa Emprenedora LOE (qualsevol cicle) Mig o Superior

 

(*)Convalidació de la UF2 de FOL:

La UF2 de FOL, Prevenció de Riscos Laborals, es podrà convalidar si l’alumne està en posició del Certificat de Nivell Bàsic en Prevenció de Riscos, expedit d’acord amb el que es disposa al Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.

Requisits del certificat aportat per l’alumne:

 • Denominació i segell de l’entitat certificadora, i signatura de la persona responsable.
 • Nom i cognoms de la persona que ha cursat la formació
 • Denominació i durada del curs (mínim 33 hores)
 • Localitat i data d’expedició del certificat.
 • Text en que s’indica “capacitat per al desenvolupament de funcions de nivell bàsic segons el RD 39/1997”

 

Altres possibles convalidacions s’han de resoldre com a convalidacions singulars a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

CONVALIDACIÓ D’ANGLÈS TÈCNIC

Per a unitats formatives de llengua estrangera de cicles de grau mitjà, cal aportar un nivell B1 (o superior) del Marc de Referència Europeu de Llengües. Aquest nivell es correspon amb un 3r curs d’Escola Oficial d’Idiomes (havent-lo aprovat).

En el cicles formatiu de grau mitjà LOE, també es convalida si s’ha cursat el mòdul professional “Anglès tècnic” en un altra cicle formatiu de grau mitjà o grau superior LOE o grau superior (la convalidació es resol en el propi centre).

Per a unitats formatives de llengua estrangera de cicles de grau superior, cal aportat un nivell B2 (o superior) del Marc de Referència Europeu de Llengües. Aquest nivell es correspon amb un 5è d’Escola Oficial d’Idiomes (havent-lo aprovat).

Altres certificacions reconegudes: First Certificate, Advance de la Universitat de Cambridge

Podeu consultar les diferents convalidacions segons al cicle formatiu que us matriculeu segons la normativa.

 

CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ

 

CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR

 

CONVALIDACIONS PER ESTUDIS UNIVERSITARIS

Els alumnes matriculats en un cicle formatiu de grau superior que tingui aprovats un mínim de 30 crèdits d’un estudi universitari o 12 crèdits ECTS poden sol·licitar la convalidació d’un o més mòduls o UF següents (aquesta convalidació no s’aplica a un alumne de grau mitjà)

Cicle formatiu LOE:

– UF1 “Incorporació al treball” del mòdul de Formació i Orientació laboral.

– Empresa i iniciativa emprenedora.

Per determinar aquesta convalidació és d’aplicació el barem següent:

 • entre 30 i 40 crèdits universitaris o un mínim de 12 crèdits ECTS dels estudis de grau aprovats: convalidació d’unitats formatives del cicle formatiu la suma dels quals no sigui superior a 66 hores lectives, • entre 41 i 50 crèdits universitaris o un mínim de 16 crèdits ECTS dels estudis de grau aprovats: convalidació d’unitats formatives del cicle formatiu la suma dels quals no sigui superior a 132 hores lectives,
 • més de 50 crèdits universitaris o més de 20 crèdits ECTS dels estudis de grau aprovats: convalidació d’unitats formatives del cicle formatiu la suma dels quals no sigui superior a 198 hores lectives.

En cap cas no es poden convalidar parts d’unitats formatives.

 La tutoria del cicle formatiu ha de garantir a l’alumne/a interessat l’orientació suficient sobre les possibilitats de convalidació en funció del currículum universitari aprovat per l’alumne/a i la tipologia de les unitats formatives del cicle formatiu en què s’ha matriculat.

Així mateix, es poden sol·licitar convalidacions d’altres unitats formatives del cicle formatiu LOE que tinguin una relació d’afinitat amb els crèdits universitaris aprovats. En aquest cas, amb la sol·licitud s’ha d’adjuntar el pla d’estudis universitari cursat i el certificat acadèmic personal expedit pel centre universitari, amb indicació de les hores de les diferents matèries i el programa de les matèries en què es fonamenta la petició de convalidació.

L’ordre ECD/1055/2017 estableix que no existeix possibilitat de convalidació entre estudis universitaris i ensenyaments professionals de grau mitjà.

 

 

 

CONVALIDACIONS DERIVADES DEL RECONEIXEMENT DE L’EXPERIÈNCIA LABORAL

Les persones que tenen experiència laboral reconeguda acadèmicament o formació validada (acreditació de competències, programa Qualifica’t, programa d’assessorament i reconeixement professional en la FP) han de presentar, un  cop matriculats en el cicle formatiu corresponent, la sol·licitud de convalidació dels mòduls o unitats formatives validades, aportant el corresponent certificat de validació.

 

CONVALIDACIONS DERIVADES D’UNITATS DE COMPETÈNCIES ACREDITADES

Tenir acreditades oficialment alguna unitat de competència que formi part del catàleg de qualificacions professionals permet convalidar els mòduls professionals corresponents establerts en la norma que regula cada títol.  Per fer-ho cal presentar algun dels documents següents:

– Certificats de professionalitat elaborat en base al catàleg de qualificacions professionals emès pel SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya)

– Certificat d’acreditació parcial d’unitats de competència del certificat de professionalitat, emès pel SOC.

 

 • Aquests certificats se sol·liciten a través del web www.oficinadetreball.cat > empreses i col·laboradors > certificats de professionalitat

o    Els certificats emesos per un centre autoritzat pel SOC, NO tenen validesa a efectes de  convalidació. Ha d’estar emès directament pel SOC

– Certificat d’acreditació de competències professionals adquirides per experiència laboral

 

Arxius: