Carta compromís

El centre Institut Mollet del Vallès es compromet ha realitzar un servei d’assessorament i reconeixement dels aprenentatges d’acord amb l’establert a les normes i instruccions del Departament d’Ensenyament, la qual cosa inclou:
 1. Realitzar i publicar al taulell d’anuncis i a la web del centre:
  1. Les famílies professionals per a les quals s’ofereix el servei i els cicles associats.
  2. El nombre de places que s’ofereixen per a cada família professional.
  3. Els criteris i el procediment d’admissió de les sol·licituds.
  4. Les dates del període de sol·licitud al servei d’assessorament.
  5. La data de publicació de la llista d‘admesos al servei i les places de reserva en cas que hi hagi una demanda superior a les places ofertades, així com el preu del servei.
  6. El termini per presentar la documentació i fer el pagament del preu del servei.
  7. El calendari del servei d’assessorament.
 2. Desplegar, almenys, un procés anual d’informació d’assessorament dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.
 3. Prestar, almenys, un servei d’assessorament anual, per a cadascuna de les famílies de l’oferta publicada.
 4. Publicar les llistes d’admesos al servei d’assessorament en un període màxim de 7 dies hàbils després del termini de sol•licitud.
 5. Assignar una persona assessora experta en orientació professional de la família professional corresponent.
 6. Assessorar a les persones usuàries en l’elaboració del dossier de trajectòria professional.
 7. Lliurar a les persones usuàries un informe d’assessorament, on costarà l’itinerari formatiu per assolir l’objectiu professional desitjat i les recomanacions per dur-lo a terme.
 8. Realitzar enquestes per poder recollir el grau de satisfacció de les persones usuàries sobre el servei proporcionat.
 9. Posar a l’abast de la persona usuària un servei de queixes i/o suggeriments, les quals tindran resposta en un termini no superior a 7 dies.