Assesorament

SERVEI D´ASSESSORAMENT

Aquest servei té per objectiu definir un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per millorar la seva qualificació professional. Experts de la família professional  t´assessoraran personalment. 

Durant el procés d’assessorament, que té lloc de forma presencial en el centre, l’usuari aportarà tota la documentació de què disposa perquè li sigui valorat l’expedient formatiu i laboral.

L´usuari obtindrà un informe d´assessorament amb el seu itinerari i les recomanacions per portar-lo a terme. 

Amb l´informe obtingut es pot sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic.

El servei d’assessorament el presta un centre educatiu de forma individualitzada i té un cost determinat pel preu públic de 60,00 €.

  • Bonificació del 50 % a les famílies nombroses i monoparentals.
  • Exempció: famílies nombroses especials, minusvàlues igual o superior al 33%, persones subjectes a mesures privatives de llibertat, i víctimes d’actes terroristes (cònjuges i fills).
A qui va destinat?

S’adreça a les persones adultes interessades a obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.

On puc obtenir informació?

 http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/formacio_professional/mesures_flexibilitzadores/servei_assessorament/

Sol·licitud del Servei: de forma presencial a la secretaria del centre o bé online a secretaria@insmollet.cat

Oferta per famílies professionals

Setembre 2021-juny 2022

Cicle formatiu Places
CFGM Operacions de laboratori 3
CFGS Química Industrial 3
CFGS Mecatrònica 3
CFGS Disseny en Fabricació Mecànica 3
CFGS Programació de la producció en Fabricació Mecànica 3
CFGM. Instal·lacions elèctriques i automàtiques 5
CFGS. Automatització i Robòtica Industrial 5
CFGS. Automoció 2

 

CALENDARI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

L’ordre d’admissió, als centres del Departament, es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

Període d’admissió de les sol·licituds:es podrà fer la sol·licitud de 1 de setembre fins el 17 de desembre 2021.

LLISTA PROVISIONAL D’ ADMESOS I PLACES DE RESERVA

Publicació de les llistes d’admesos 12 de gener 2022.
Reclamacions a la llista provisional de persones admeses entre el 13 i el 19 de gener 2022.

LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I PLACES DE RESERVA

Publicació de les llistes definitiva d’admesos el 20 de gener del 2022.

Pagament del servei: S’haurà de fer un ingrés de 60 € en el número de compte ES04 2100 0372 71 0200055961, en l’ apartat concepte és imprescindible  posar “servei d’assessorament”.

Atenció: si sou clients de La Caixa, potser us demanarà introduir un codi d’entitat. El codi és: 0574590

PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

Les persones admeses han de presentar la documentació a la secretaria del centre o per correu secretaria@insmollet.cat  entre els dies 26 de gener i 30 de gener del 2022.

La documentació que cal presentar és:

    • Full d’inscripció amb les dades personals i la família professional escollida.
    • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per la seva verificació.
    • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic si és el cas.
    • Resguard de pagament del preu establert.

La manca de pagament del preu del servei en el termini establert comporta l’exclusió del servei.

CALENDARI DEL SERVEI D´ASSESSORAMENT

Les persones admeses rebran un correu electrònic amb informació detallada de com es realitzaran les sessions.

 

Per més informació ens podeu escriure a assessorament@insmollet.cat