Reconeixement

SERVEI DE RECONEIXEMENT

Aquest servei que com a objectiu reconèixer els aprenentatges adquirits en amb l’experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu.

Una junta de reconeixement avalua al candidat. Aquesta està integrada per  professors del cicle formatiu-

La junta analitza l’informe d’assessorament, i la documentació que aporta la persona de les unitats formatives que vol que li siguin reconegudes. Es convocarà al candidat per fer-li una entrevista personal i verificar els aprenentatges adquirits.

Les unitats formatives reconegudes per la junta permetran l´emissió d´un certificat per part de la secretaria del centre.

Posteriorment, si es vol obtenir el títol del cicle corresponent i convalidar les unitats formatives  cal matricular-se, totalment o parcial, en el cicle formatiu corresponent, acreditant els requisits acadèmics d’accés que s’estableixen per als cicles formatius de grau mitjà o superior.

Si es completa un crèdit, una unitat formativa o un mòdul d’un cicle formatiu través del reconeixement acadèmic, es farà constar com a nota de “5”en l’expedient

Preu del Servei: 18 € per Unitat Formativa.

 • Bonificació del 50 % a les famílies nombroses i monoparentals.
 • Exempció: famílies nombroses especials, minusvàlues igual o superior al 33%, persones subjectes a mesures privatives de llibertat, i víctimes d’actes terroristes (cònjuges i fills).
A qui va destinat?

A les persones que han complert 18 anys i poden acreditar una experiència laboral o una experiència en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges

On puc obtenir informació?

 http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/formacio_professional/mesures_flexibilitzadores/reconeixement_academic/

Sol·licitud del Servei:
Cal lliurar de forma personal a la secretaria del centre una sol·licitud escollint el cicle formatiu.

 

Criteris d’admissió:
 • L’ordre d’admissió, als centres del Departament, es realitzarà d’acord als següents criteris:

Si el nombre de sol·licituds és superior al nombre de places, en els centres públics s’aplicaran, successivament, els següents criteris:

 • a) Haver fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’orientació, en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius de formació professional del sistema educatiu, o bé el servei d’assessorament; en cas d’empat es prioritzarà la major edat.
 • b) El major temps de desenvolupament d’experiència laboral o en activitats socials relacionades amb el cicle formatiu.
 • C)Un cop aplicats els criteris precedents, si resten persones sense plaça, se les podrà reassignar a altres centres públics o bé tindran accés preferent per ser admeses en el mateix centre i cicle formatiu, en el curs acadèmic següent.
Oferta per famílies professionals

Setembre 2020-juny 2021

Cicle formatiu Places
CFGM Operacions de laboratori 3
CFGS Química Industrial 3
CFGS Mecatrònica 2
CFGS Disseny en Fabricació Mecànica 3
CFGS Programació de la producció en Fabricació Mecànica 3
CFGM. Instal·lacions elèctriques i automàtiques 5
CFGS. Automatització i Robòtica Industrial 5
CFGS. Automoció 2

 

 

INSCRIPCIÓ AL SERVEI DE RECONEIXEMENT I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:

 • Haver complert 18 anys,
 • Acreditar experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys en el sector,
 • Disposar de l’informe d’assessorament obtingut en el servei d’assessorament, o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament del mateix títol o d’un títol afí.

Sol·licitud del Servei: de forma presencial a la secretaria del centre o bé online a secretaria@insmollet.cat un cop finalitzat el procés d’ assessorament. 

Pagament del servei: 

S’haurà de fer un ingrés de 18 € (per unitat formativa a reconèixer) en el número de compte ES04 2100 0372 71 0200055961, en l’ apartat concepte és imprescindible  posar “servei de reconeixement”.

Atenció: si sou clients de La Caixa, potser us demanarà introduir un codi d’entitat. El codi és: 0574590.

La documentació que caldrà aportar és: 

 • Full d´inscripció al servei de reconeixement.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
 • Informe d’assessorament.
 • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
 • Resguard de pagament del preu establert

 

CALENDARI DEL SERVEI D´ASSESSORAMENT

Pendent de publicació.

Per més informació ens podeu escriure a assessorament@insmollet.cat