Modificació i/o anul·lació de matrícula en CCFF

L’alumnat, o qui tingui la pàtria potestat si és menor, pot sol·licitar, per qualsevol de les causes que s’indiquen a continuació, la renúncia total o parcial a la matrícula de determinats mòduls o unitat formatives, per escrit i per una sola vegada, al director del centre. Cal presentar una sol·licitud juntament amb la documentació que ho justifiqui.

Renúncia total o parcial a la matrícula

Són causes suficients, si es justifiquen documentalment, per acceptar la renúncia total o parcial a la matrícula aquelles que generen una absència prolongada de classe, com ara:

  • Malaltia o accident de l’alumne o de familiars
  • Atenció a familiars
  • Maternitat o paternitat
  • Canvi de condicions en el treball o incorporació a un lloc de treball
  • Altres circumstàncies personals de caràcter extraordinari
Els supòsits d’acceptació de la renúncia a la matrícula

En els supòsits d’acceptació de la renúncia a la matrícula, l’alumne afectat:

  • Conserva el dret de reserva de plaça per al curs següent.
  • No perdre la qualificació obtinguda en les unitats formatives superades.
  • No se li computen les convocatòries de les unitats formatives no qualificades.
  • En el cas d’haver-se iniciat, sense completar-la en anul·lar la matrícula, la formació en centres de treball (FCT), es computen les hores de formació en centre de treball efectivament realitzades.