Consell escolar

El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern del centre i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats.

Hi són representants l’Equip Directiu, el Professorat, les Famílies, l’Alumnat, l’Ajuntament, l’AMPA i el Personal d’Administració i Serveis.

Actualment el Consell Escolar de l’Institut Mollet de Vallès està constituït pels següents representants:

CONSELL ESCOLAR INSTITUT MOLLET DEL VALLÈS
 EQUIP DIRECTIU Raquel Martínez i Juan Carlos Tajafuerce
 PROFESSORAT David Martínez, Juan José Ciriano, Débora Romero, Santiago Cuélliga, Rosa Maria Pérez, Antonio Zahino
 FAMÍLIES I AMPA Maria Isabel García, Raquel Prieto, Laura Montserrat, Andrés Jodar
 ALUMNAT Laura Expósito, Ruth González
 AJUNTAMENT Sandra Palma
 PAS Albert Vilà