Llistats d’admesos

Llista provisional d’admesos (entra per visualitzar)

Els candidats admesos són aquells per els quals les 4 últimes xifres del DNI o NIE coincideixen amb les publicades a la llista.

Passat el període de reclamacions es publicarà la llista definitiva i els admesos hauran de procedir a la inscripció, pagament del preu públic i a fer la tramitació a secretaria

CFPM MECANITZACIÓ (FM20)

CFPS PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA

CFPS DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA

CFPM OPERACIONS DE LABORATORI (QU20)

CFPS QUÍMICA INDUSTRIAL (QUA0)

En cas de desacord es pot formular reclamació amb el formulari adjunt a la secretaria del matexi centre.

Llista definitiva (entra per visualitzar)

Documentació que han d’aportar les persones matriculades

A la primera sessió d’assessorament cal aportar la documentació següent:

Documentació obligatòria:

□      Currículum vitae

□      Informe de Vida laboral (sol·licitar a la Tresoreria de la Seguretat Social)

Documentació opcional:

□      Certificat d’empresa o carta d’empresa on s’indiqui les funcions i activitats realitzades

□      Títols o certificats justificatius de titulacions oficials obtingudes

□      Títols o certificats justificatius de cursos realitzats (amb el nombre d’hores realitzades)

 

Formulari per reclamacions a les llistes provisionals

Arxius: