Què fem?

ESO

La finalitat de l’educació secundària obligatòria és l’assoliment de les competències que permeti a tots els alumnes:
a) Assegurar un desenvolupament personal i social sòlid amb relació a l’autonomia personal, la interdependència amb altres persones i la gestió de l’afectivitat.
b) Desenvolupar en el nivell adequat, com a forma de coneixement reflexiu, de formació de pensament i d’expressió d’idees, les habilitats i competències culturals, personals i socials.
L’educació secundària obligatòria ha de garantir la igualtat real d’oportunitats per desenvolupar les capacitats individuals, socials, intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals de tots els nois i les noies que cursen aquesta etapa. Per aconseguir-ho, cal una educació de qualitat adaptada a les necessitats de l’alumnat que afavoreixi l’èxit escolar i l’equitat en la seva aplicació i distribució en el territori.

ESO

 

1r

2n

3r

Les matèries comunes dels tres primers cursos de l’educació secundària obligatòria són:

·         Ciències de la naturalesa (biologia i geologia a primer i tercer; física i química a segon i tercer)

·         Ciències socials: geografia i història.

·         Educació física.

·         Educació visual i plàstica.

·         Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura.

·         Llengua estrangera.

·         Matemàtiques.

·         Música.

·         Tecnologia.

·         Religió o cultura i valors ètics.

Matèries optatives de cultura clàssica, emprenedoria i segona llengua estrangera (francès).

4t Les matèries comunes:

·         Ciències socials (geografia i història)

·         Educació física.

·         Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura.

·         Llengua estrangera.

·         Matemàtiques.

·         Religió o cultura i valors ètics

 

Les matèries optatives:

·         Biologia i geologia.

·         Física i química.

·         Llatí.

·         Economia.

·         Emprenedoria.

·         Tecnologia.

·         Informàtica.

·         Segona llengua estrangera (francès).

·         Educació visual i plàstica.

·         Dibuix artístic.

·         Filosofia.

·         Música.

·         Cultura científica.

·         Cultura clàssica

Activitats a l’ESO que fem o hi participem

Pla lector Picalletres  Concurs de lectura en veu alta
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/lectura/pladelectura/ http://www.picalletres.net/cms/ https://www.lecturaenveualta.cat/
 Proves Cangur de matemàtiques Colònies d’immersió d’anglès a 2n d’ESO  Ràdio Mollet
 https://www.cangur.org/ https://xanascat.gencat.cat/ca/inici https://www.radiomollet.com/