Proves d’accés a Grau Mitjà

INSCRIPCIÓ PROVES D’ACCÉS A GRAU MITJÀ

La inscripció a les proves d’accés és a partir de les 9 h del 15 de març de 2021 fins al 25 de març de 2021 a les 23:59 h.

La sol·licitud es presenta en el registre telemàtic a través de la web: http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/

Les taxes d’inscripció són: 23.85 € i cal fer-la efectiva a l’entitat CaixaBank S.A. Tenen dret a bonificació del 50% els aspirants que tenen un títol vigent de família nombrosa de categoria general o de família monoparental, ja sigui de categoria general o especial. Esta exempts del pagament de la taxa:

·         Les persones membres de família nombrosa de categoria especial.

·         Les persones que tinguin una discapacitat acreditada igual o superior al 33%

·         Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

·         Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

·         Els membres d’unitats familiars que perceben la renda garantida de ciutadania.

·         Les persones menors tutelades o les persones extutelades menors de 21 anys d’edat.

·         Els infants i els adolescents en acolliment familiar.

La inscripció es formalitza en el moment de fer efectiu el pagament, sempre que s’hagi presentat la sol·licitud en la forma i el termini previstos.

Publicació llista provisional d’admesos: 13 d’abril de 2021

Presentació de la documentació als instituts: del 14 al 27 d’abril de 2021

Publicació llista definitiva d’admesos: 30 d’abril de 2021

La prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà tindrà lloc el 5 de maig de 2021 a les 16:00 (Caldrà presentar-se 30 minuts abans de l’inici). L’admès/a caldrà que porti:

·         DNI / NIE o PASSAPORT original en vigor.

·         Si escau, notificació dels recursos addicionals per a persones aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats.

La publicació de resultats tindrà lloc a la pàgina web del Departament d’Educació a partir del 21 de maig de 2021 i es pot consultar utilitzant el número de document d’identificació personal (DNI, NIE o passaport) i el codi de sol·licitud que consta al resguard de la inscripció