Prova d’avaluació de quart d’ESO

La prova de quart d’ESO avalua les competències i coneixements bàsics que els alumnes han d’haver adquirit en competència comunicativa lingüística, en competència cientificotecnològica i en competència matemàtica. Aquesta prova externa, elaborada i organitzada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, té un caràcter informatiu, formatiu i orientador per a l’alumnat, les famílies i els centres, i vol ser una eina per impulsar la millora global del sistema educatiu català. La fa tot l’alumnat de quart d’ESO de Catalunya i s’aplicarà el dimarts 12 de febrer i el dimecres 13 de febrer, amb aquest horari: