Places vacants extraordinàries a CFM

L’oferta prevista per al procediment de preinscripció ordina​ri no cobreix la demanda i, per tant, resten moltes sol·licituds sense plaça assignada, així que el Departament d’Educació fa un ampliació extraordinària de places, per donar resposta a l’itinerari formatiu dels joves i a les necessitats del teixit productiu del país.​ A l’institut Joan Brudieu aquesta ampliació afecta tan sols el CFM 1601 Cures auxiliars d’infermeria + CFM SC10 Atenció a persones en situació de dependència [1r curs], en què es passa de 30 places a 33 places. En procediment ordinari, s’han adjudicat ja fins a 32 places. Tan sols queda 1 vacant que serà adjudicada seguint el següent procediment extraordinari:

Destinataris 

Poden participar-hi tots els alumnes que acreditin els requisits d’accés a l’ensenyament, independentment que hagin participat o no en el procés ordinari de preinscripció i hagin obtingut o no una assignació (inicial, de llista d’espera o de segona fase d’admissió). 

Presentació de sol·licituds

Dins el termini previst, les persones interessades poden presentar una sol·licitud d’admissió a cadascun dels centres del seu interès. S’han de descarregar el formulari de sol·licitud que trobaran a la web preinscripció.gencat.cat. L’han d’emplenar i demanar fins a cinc peticions, cicles i torns, ordenades per prioritat i adjuntar la documentació acreditativa següent: 

  • ​document d’identificació personal: DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna; si és menor d’edat, llibre de família i DNI, NIE o passaport del tutor o tutora; 
  • certificació dels estudis o de la prova d’accés al·legats per a l’accés, en què consti la qualificació obtinguda. 
  • resguard de la sol·licitud de preinscripció a cicles d​el grau corresponent per al curs 2021-2022, si escau. 

El centre ha de registrar d’entrada la sol·licitud, lliurar una còpia registrada a la persona interessada i comprovar les dades i la documentació presentada. És important alertar si falta informació o documentació, per evitar excloure sol·licituds. 

​Presentació de sol·licituds al centre: del 8 al 10 de setembre de 2021.

Ordenació de sol·licituds i assignació de places

Si la demanda és igual o inferior a l’oferta, s’assignen directament. Només en cas que hi hagi més peticions que places, s’ordenen les sol·licituds seguint els criteris següents:

  • ​​Es tenen en compte les primeres peticions de totes les sol·licituds, i s’ordenen en primer lloc les dels alumnes que han participat enguany en la preinscripció del grau corresponent respecte dels que no ho han fet, i, dins de cada grup, per ordre decreixent en funció de la qualificació al·legada.
  • Si un cop assignades les primeres peticions encara queden vacants, s’atorguen a les sol·licituds pendents que han demanat el cicle o torn com a segona petició, ordenades de la mateixa manera indicada, si cal. S’actua de la mateixa manera successivament amb totes les peticions fins que s’exhaureix l’oferta.

Difusió dels resultats del procés

Els centres han d’informar de les assignacions a les persones interessades de la manera que considerin més efectiva (per correu electrònic o per telèfon, per exemple) i, a més, no més tard del 17 de setembre publicar la llista d’admesos que ha de detallar l’alumnat assignat i, si és el cas, l’alumnat no assignat i l’alumnat exclòs. Es penjarà al tauler d’anuncis de l’institut.