PAU 2017: Noves informacions

Us adjuntem el darrer comunicat que hem rebut de l’Oficina d’Accés a la Universitat en què volen proporcionar-nos un seguit d’aclariments respecte a l’estructura de les PAU 2017. A partir de l’estructura de la prova d’accés a la Universitat d’aquest 2017, el Departament d’Ensenyament ha concentrat els esforços a garantir que tot l’alumnat pugui aspirar a la ponderació màxima i és en aquest sentit que des del Consell Interuniversitari s’ha pres la decisió que l’alumnat pugui optar que ponderi, per a la fase específica, la matèria examinada a la fase general. Us transcrivim íntegrament el comunicat emès:

El 23 de desembre de 2016 es va publicar l’Ordre ECD/1941/2016, de 22 de desembre, la qual estableix en el seu article tercer el format de les proves d’avaluació del batxillerat per a l’accés a la universitat. Aquest article permet l’ajustament de les proves al format previst per la Generalitat de Catalunya, garantint-se plenament la seguretat jurídica dels alumnes tant en el moment de l’accés als estudis universitaris a les universitats catalanes i a la resta de l’Estat (districte únic), com en la futura obtenció del títol de grau.

Per tant, per a la convocatòria 2017, la prova d’avaluació del batxillerat per a l’accés a la universitat mantindrà l’estructura d’anys anteriors. Com fins ara, la prova tindrà dues fases. Una obligatòria per a l’accés a la universitat, que és la fase general i una altra de voluntària per apujar la nota, que correspon a la fase específica.

A la fase general, obligatòria si es vol accedir a la universitat, els alumnes s’hauran d’examinar, com fins ara, de 5 matèries.

D’aquestes, quatre són matèries generals de batxillerat:

 • Llengua catalana i literatura.
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera, a triar entre alemany, anglès, francès, italià.
 • Història o Història de la filosofia, a triar una d’elles.

La cinquena matèria és una de les matèries comunes d’opció. Per tant, independentment del batxillerat cursat, els alumnes poden triar entre:

 • Llatí
 • Matemàtiques
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials
 • Història i fonaments de les arts / Història de l’art

Pel que fa a la fase específica, que és de caràcter voluntari, eEls alumnes poden triar, com fins ara, com a màxim tres matèries. Aquestes matèries són:

 • Anàlisi musical
 • Biologia
 • Ciències de la terra
 • Cultura audiovisual
 • Dibuix artístic
 • Dibuix tècnic
 • Disseny
 • Economia d’empresa
 • Electrotècnia
 • Física
 • Geografia
 • Grec
 • Història de l’art
 • Literatura castellana
 • Literatura catalana
 • Llatí
 • Matemàtiques
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials
 • Química
 • Tecnologia industrial

Les matèries comunes d’opció també poden ser objecte d’examen en la fase específica, sempre i quan no hagin estat triades a la fase general.

Pel que fa a les ponderacions, tampoc no canvien les assignatures que poden ser triades per a la ponderació de la fase específica, podent-se usar les mateixes que els anys anteriors, incloses les que ara són comunes d’opció. És a dir, la matèria examinada en fase general també serà tinguda en compte per al càlcul de la nota d’admissió, sempre i quan la qualificació sigui igual o superior a 5, com a la resta de matèries de fase específica.

Com fins ara, les matèries examinades no han d’haver estat necessàriament cursades al batxillerat. Per exemple, un alumne que cursa anglès pot examinar-se d’alemany.

Pel que fa a les matèries, l’estructura, el contingut i els criteris d’avaluació aplicats a la convocatòria 2017, seran els mateixos que en convocatòries anteriors.

Quant a les novetats normatives de la llengua catalana, en l’accés a la universitat s’aplicarà la transitorietat de quatre anys tal i com ha previst l’Institut d’Estudis Catalans.