Aprovació de la Memòria Anual, la Programació Anual i l’actualització de les NOFC de l’Institut

El Consell Escolar de l’Institut Joan Brudieu ha aprovat, en sessió ordinària realitzada el 21 d’octubre, la Memòria Anual del Centre (MAC) i tots els seus annexos (curs 2018-2019), la Programació Anual del Centre (PAC) i tots els seus annexos (2019-2020), i l’actualització de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC), que podeu consultar a l’apartat “Menú > Secretaria > Documentació Institut” d’aquesta mateixa web.

Quant a l’actualització de les NOFC, s’han actualitzat els punts 13 i 14 de l’apartat 2 “Previsió i organització de sortides i activitats” del capítol IX “Activitats i sortides”, que podeu trobar a la pàgina 101 del document NOFC penjat a la pàgina web de l’Institut. En concret, aquest és el nou redactat d’aquests punts:

  • 13. Qualsevol pagament es realitzarà a través de Banc o Caixa, mitjançant el número de compte o codi de barres que l’Institut facilitarà amb antelació suficient, i d’acord amb els terminis establerts. Excepcionalment s’admetran pagaments en efectiu a l’oficina de Secretaria del centre dins els terminis establerts prèvia autorització escrita de la coordinadora d’activitats extraescolars.
  • 14. Quan s’hagi exhaurit el termini de pagament, l’alumnat podrà efectuar el pagament en efectiu a l’oficina de Secretaria del centre, prèvia autorització escrita de la coordinadora d’activitats extraescolars, amb un recàrrec addicional de 5€. Queden exempts d’aquest recàrrec els casos excepcionals, que seran resolts per escrit per la mateixa coordinadora.