CFGS Serveis > TIS

Tècnic/a Superior en Integració Social

Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat

Cicle Formatiu de Grau Superior

Contingut curricular

  • Mòdul 1.Context de la intervenció social.
  • Mòdul 2. Metodologia de la intervenció social.
  • Mòdul 3. Promoció de l’autonomia personal.
  • Mòdul 4. Inserció sociolaboral.
  • Mòdul 5. Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.
  • Mòdul 6. Atenció a unitats de convivència.
  • Mòdul 7.Suport a la intervenció educativa
  • Mòdul 8. Mediació comunitària.
  • Mòdul 9.Habilitats socials.
  • Mòdul 10.Primers auxilis
  • Mòdul 11. Formació i orientació laboral.
  • Mòdul 12. Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Mòdul 13. Projecte d’integració social.
  • Mòdul 14. Formació en centres de treball.

Durada

El cicle es cursa en dos cursos lectius en un total de 2000 hores distribuïdes entre:

 • Centre Educatiu: 1617 hores
 • Centre de Treball: 383 hores

Condicions d’accés

Tenen accés al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat,
 • Haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior d’acord amb l’opció cursada.
 • Tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent a efectes acadèmics.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat un curs d’orientació (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

També qui hagi superat la prova d’accés a grau superior. Cal tenir complerts dinou anys d’edat en l’any natural de realització de la prova, o divuit anys per a qui acrediti estar en possessió del títol de tècnic relacionat amb aquell al qual vol accedir.

Horari

Aquest cicle es desenvolupa en horari de tarda de dilluns a divendres de 15:00 a 21:20 hores.

Perfil professional

La competència general d’aquest títol consisteix en programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecta cap a les persones a les que van destinades i garantint la creació d’entorns segurs.

Les capacitats clau que ha de manifestar el titulat en integració social són: les capacitats d’autonomia, d’innovació, d’organització de treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes

Àmbit professional i de treball

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat en el sector dels serveis a les persones: assistencial, educativa, de recolzament a la gestió domèstica i psicosocial i en el sector dels serveis a la comunitat.

Principals ocupacions i llocs de treball

Les principals ocupacions i llocs de treball són:

 • Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social.
 • Educador/a d’equipaments residencials de tipus diversos.
 • Educador/a de persones amb discapacitat.
 • Educador/a d’educació familiar.
 • Treballador/a familiar.
 • Auxiliar de tutela.
 • Tècnic/a d’integració social.
 • Especialista de recolzament educatiu.
 • Educador/a d’educació especial.
 • Tècnic/a educador/a.
 • Tècnic especialista I (integrador social)
 • Tècnic especialista II (Educatiu).
 • Monitor/a de persones amb discapacitat.
 • Monitor/a de centres oberts.
 • Tècnic/a de mobilitat bàsica.
 • Mediador/a ocupacional i/o laboral.
 • Dinamitzador/a ocupacional i/o laboral.
 • Mediador/a comunitari/ària.
 • Mediador/a intercultural.
 • Tècnic/a en ocupació amb suport.
 • Tècnic/a d’acompanyament laboral.
 • Monitor/a de rehabilitació psicosocial.

Continuïtat

El títol en tècnic superior permet l’accés a un altre cicle de grau superior i a un estudi universitari oficial de grau de les branques de coneixement:

 • Ciències socials i jurídiques.

Per a més informació

Adreceu-vos a la pàgina web del Departament d’Ensenyament.