Cicles Formatius de Grau Superior

El principal objectiu dels cicles formatius de grau superior és assumir les responsabilitats de coordinació i de programació en una activitat concreta; Planificar el treball de les persones de l’equip i fer les corresponents verificacions i valoracions.

Tenen accés al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • Tenir el títol de Batxillerat,
  • Haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior d’acord amb l’opció cursada.
  • Tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent a efectes acadèmics.
  • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
  • Haver superat un curs d’orientació (COU) o el preuniversitari.
  • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

També qui hagi superat la prova d’accés a grau superior. Cal tenir complerts dinou anys d’edat en l’any natural de realització de la prova, o divuit anys per a qui acrediti estar en possessió del títol de tècnic relacionat amb aquell al qual vol accedir.

Titulació: Tècnic/a superior de la professió corresponent

Modalitat: Presencial.

Famílies professionals Cicles Formatius de Grau Superior  Hores
Activitats físiques i esportives Tècnic superior d’Ensenyament i Animació Socioesportiva (2n curs)

Tècnic Superior d’Ensenyament i Animació Socioesportiva (1r Curs)

2.000
Serveis socioculturals i a la comunitat Tècnic superior en educació infantil 2.000
Tècnic superior en integració social 2.000