Educació Secundària Obligatòria : ESO

L’Educació Secundària Obligatòria és una etapa obligatòria i gratuïta. Aquesta comprèn quatre cursos escolars, entre els 12 i els 16 anys, i proporciona la formació necessària per a prosseguir estudis tant de Batxillerat com de Formació Professional de grau mitjà. Obtingut el títol de graduat en educació secundària es podrà, també, accedir al mercat de treball.

Descripció, Objectius i estructura

L’Educació Secundària Obligatòria és una etapa educativa (obligatòria i gratuïta) per a tots els ciutadans i ciutadanes en edat escolar. S’estén al llarg de quatre anys després de l’etapa d’Educació Primària.

Proporciona la formació necessària per a prosseguir estudis tant de Batxillerat com de Formació Professional de grau mitjà.

L’alumnat comença aquesta etapa als dotze anys i la finalitza als setze.

Estructura

S’estructura en cicles de dos cursos acadèmics cadascun. Els continguts d’aquesta etapa s’organitzen en:

Primers cursos (1r,2n i 3r curs):

Tronc comú
 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Estrangera
 • Matemàtiques
 • Ciències Socials, Geografia i Història
 • Educació Física
 • Ciències de la Naturalesa
 • Tecnologia
 • Música
 • Educació per a la ciutadania i els drets humans

A tots els cursos es realitzaràn les següents matèries:

 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Estrangera
 • Matemàtiques
 • Educació Física
 • Ciències Socials
 • Ciències de la Naturalesa

En el tercer curs, la matèria de ciències de la naturalesa podrà desdoblar en biologia i geologia, d’una banda, i física i química per un altre.

Dins de l’oferta de matèries optatives els centre ofereix una segona llengua estrangera i la cultura clàssica.

Quart:

Tronc comú
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Catalana i literatura
 • Llengua Estrangera
 • Ciències socials, geografia i història
 • Educació etica cívica
 • Educació Física
 • Matemàtiques

A més de les matèries esmentades, l’alumnat haurà de triar tres matèries de les presentades a continuació:

  • Biologia i geologia
  • Educació  visual  i plàstica
  • Física i química
  • Informàtica
  • Llatí
  • Música
  • Segona llengua estrangera
  • Tecnologia
  • Optatives 4’ESO
Amb la finalització d’aquesta etapa d’ensenyament obligatori, l’estudiant obté el títol de graduat en educació secundària a través del qual rep una acreditació d’escolarització i, si ha aconseguit els objectius acadèmics establerts, obté el títol de graduat en educació secundària. Amb el títol de graduat, té dues opcions que afectessin en la seva carrera professional:
 • Accedir al mercat de treball o intentar buscant la primera feina ja que té l’edat mínima legal de 16 anys per començar a cotitzar a la Seguretat Social.
 • Ampliar la seva formació mitjançant estudis postobligatoris.

Sortides i connexions amb altres estudis

Amb el títol de Graduat en ESO

 • BatxilleratSortides_ESO
 • Cicles formatius de grau mitjà
 • Cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny
 • Ensenyaments esportius de grau mitjà
 • Estudis no reglats

 

Sense el títol de Graduat en ESO

 • Formació per a l’ocupació
 • Programes de qualificació professional inicial
 • Preparació de la prova d’accés als  Cicles formatius de grau mitjà
 • Formació específica no reglada en acadèmies privades
 • Formació de persones adultes

Els objectius de totes aquestes alternatives sense l’ESO aprovada són bàsicament:

 1. Fer possible la “reincorporació” al sistema educatiu i evitar la desvinculació amb la formació
 2. Oferir una formació d’iniciació professional que li permeti augmentar la seva ocupabilitat