CFGS Serveis > TEI

Tècnic/a Superior en Educació Infantil

Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat

Cicle Formatiu de Grau Superior

Contingut curricular

  • Mòdul 1. Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social.
  • Mòdul 2. Didàctica de l’educació infantil.
  • Mòdul 3. Autonomia personal i salut infantil.
  • Mòdul 4. El joc infantil i la seva metodologia..
  • Mòdul 5. Expressió i comunicació..
  • Mòdul 6. Desenvolupament cognitiu i motriu..
  • Mòdul 7. Desenvolupament socioafectiu..
  • Mòdul 8. Habilitats socials.
  • Mòdul 9. Primers auxilis.
  • Mòdul 10. Formació i orientació laboral.
  • Mòdul 11. Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Mòdul 12. Projecte d’atenció a la infantesa.
  • Mòdul 13. Formació en centres de treball.

Durada

El cicle es cursa en dos cursos lectius en un total de 2000 hores distribuïdes entre:

 • Centre Educatiu: 1617 hores
 • Centre de Treball: 383 hores

Horari

Aquest cicle es desenvolupa en horari de tarda de dilluns a divendres de 15:00 a 21:20 hores.

Condicions d’accés

Tenen accés al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat,
 • Haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior d’acord amb l’opció cursada.
 • Tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent a efectes acadèmics.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat un curs d’orientació (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

També qui hagi superat la prova d’accés a grau superior. Cal tenir complerts dinou anys d’edat en l’any natural de realització de la prova, o divuit anys per a qui acrediti estar en possessió del títol de tècnic relacionat amb aquell al qual vol accedir.

Perfil professional

La competència general d’aquest títol consisteix a dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o una mestra amb l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent.

Les capacitats clau que ha de manifestar el titulat en educació infantil són: les capacitats d’autonomia, d’innovació, d’organització de treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

Àmbit professional i de treball

Aquest professional exercirà l’activitat en el sector de l’educació formal i no formal i en el sector dels serveis socials d’atenció a la infància.

Principals ocupacions i llocs de treball

Les principals ocupacions i llocs de treball són:

 • Educadors infantils en el primer cicle d’educació infantil, sempre sota la supervisió d’un mestre o una mestra com a educadors en les institucions   dependents d’organismes estatals o autonòmics i locals, i en centres de titularitat privada.
 • Tècnics especialistes en educació infantil, com a educadors o educadores de suport als mestres de primer curs del segon cicle de l’educació infantil.
 • Educadors en institucions i/o en programes específics de treball amb infants (0-6 anys) en situació de risc social, o en serveis i recursos de suport familiar, seguint les directrius d’altres professionals.
 • Educadors en programes o activitats d’oci i temps de lleure infantil amb infants de 0 a 6 anys: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, centres d’oci, casals infantils i esplais, cases de colònies, granges escola, i altres equipaments del sector.
 • Animadors d’activitats adreçades a infants (0-6 anys) en l’àmbit del turisme i de l’hostaleria: hotels, platges, complexos turístics, estacions d’esquí i altres equipaments del sector.

Continuïtat

El títol en tècnic superior permet l’accés a un altre cicle de grau superior i a un estudi universitari oficial de grau de les branques de coneixement:

 • Ciències socials i jurídiques.

Per a més informació

Adreceu-vos a la pàgina web del Departament d’Ensenyament.