Convalidacions Cicles Formatius

S’entén per convalidació donar valor acadèmic als estudis oficials certificats per l’entitat competent.

Per sol·licitar convalidacions la persona ha d’estar matriculada en el cicle formatiu d’algun mòdul professional d’un títol LOE o Crèdit d’un títol LOGSE; per tant, ha de disposar del requisits d’accés.

Les convalidacions tenen els següents efectes:

  • La convalidació relacionada en títols LOGSE tindrà efecte de CONVALIDAT i no es tindrà en compte en el càlcul de la qualificació final del cicle.
  • La convalidació relacionada en títols LOE tindrà efecte de nota numèrica per a l’obtenció de la qualificació mitjana del cicle.

En els títols LOE, cal tenir en compte que en el cas dels mòduls professionals i unitats formatives superats que tinguin la mateixa denominació i currículum, i que siguin comuns a diversos cicles, es trasllada la qualificació obtinguda en el primer cicle en el qual s’ha cursat.

Es pot comprovar a partir dels Reials decrets que estableixen els títols i on s’indica el codi, el nom i el currículum del mòdul professional. Cal tenir en compte que els mòduls professionals de Formació i orientació laboral i Empresa i iniciativa emprenedora són considerats mòduls professionals específics per a cada cicle formatiu i per tant, diferents. Això implica que cal aplicar convalidació amb efecte de 5.

La direcció del centre resoldrà la sol·licitud en aquells casos que els correspongui, o la trametrà a la Direcció General de Formació ProfessionalInicial en els casos de convalidació singular.

SOBRETOT, l’alumnat que demani qualsevol convalidació ha d’assistir a classe de tots els mòduls/crèdits mentre no es disposi de la resolució positiva.

Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se establecen convalidaciones entre módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo Español y medidas para su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se determinan convalidaciones de estudios de formación profesional específica derivada de la LeyOrgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. (BOE núm. 281, 20/11/14)

Sol·licitud

S’ha de presentar al centre el més aviat possible per tant de rebre la resolució també amb la major brevetat possible.

En el moment de presentar la sol·licitud s’ha de lliurar igualment tota aquella documentació que justifiqui i verifiqui els requisits necessaris per poder demanar la convalidació (titulacions, certificats…). Per regla general, els certificats que no tinguin reconeixement del Departament d’Ensenyament o del Departament de Treball no serviran per resoldre positivament una convalidació.

Llegenda de les taules de convalidació

C         Resol el centre atorgant, i escrivint convalidat.

R         Resol el centre copiant la qualificació del mòdul professional del cicle anterior.

NC      Resol el centre denegant.

D         Resol el Departament atorgant, i s’escriurà convalidat.

ND      Resol el Departament denegant .

Caselles en blanc: no hi ha precedent.

Convalidacions