Batxillerat

El Batxillerat és la darrera etapa de l’Educació Secundària. Té caràcter voluntari i la seva durada és de dos cursos, normalment entre els 16 i els 18 anys.

Descripció del Batxillerat

El Batxillerat és la darrera etapa de l’Educació Secundària, té caràcter voluntari i la seva durada és de dos cursos, normalment entre els 16 i els 18 anys. Es desenvolupa en modalitats diferents, s’organitza de manera flexible i en diferents vies dins de cada modalitat.

Els estudis d’aquesta etapa tenen les següents finalitats

  • Formació general, que afavoreixi una major maduresa intel·lectual i personal, així com una major capacitat per a adquirir una àmplia gamma de sabers i habilitats.
  • Preparatòria, que asseguri les bases per a estudis posteriors, tant universitaris com de formació professional.
  • Orientadora, que permeti als alumnes anar canalitzant les seves preferències i interessos.

Per accedir al Batxillerat cal estar en possessió del títol de graduat en educació secundària. En finalitzar satisfactòriament els estudis, els alumnes, reben el títol de batxiller, en qualsevol de les seves modalitats.

El Batxillerat ha de permetre adquirir tant una maduresa intel·lectual i humana com els coneixements i habilitats per desenvolupar funcions socials amb responsabilitat i competència, i un cop finalitzat incorporar-se a la vida laboral activa o bé seguir estudis posteriors.

Durada

  • Dos anys.
  • La permanència en el Batxillerat en règim escolaritzat serà de quatre anys, com a màxim.

Vies d’accés

Tenir una de les següents titulacions: Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), un títol de Cicles Formatius de Grau Mitjà o estar en possessió del títol de Tècnic/a d’Arts Plàstiques i Disseny.

Modalitats del Batxillerat

Les modalitats permeten a l’alumnat traçar un camí que el condueixi des de la formació general, proporcionada per les matèries comunes, fins a la consolidació del seu currículum.

Al moment de la matrícula els alumnes s’han d’inscriure en una modalitat i dins de cada modalitat cal triar un itinerari, és a dir, una combinació de matèries de modalitat i optatives orientada a diferents estudis posteriors.