CFGS AFE > Animació

Tècnic/a Superior en Animació d’activitats físiques i esportives

Família professional: Activitats físiques i esportives

Cicle Formatiu de Grau Superior

Condicions d’accés

Tenen accés al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat,
 • Haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior d’acord amb l’opció cursada.
 • Tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent a efectes acadèmics.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat un curs d’orientació (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

També qui hagi superat la prova d’accés a grau superior. Cal tenir complerts dinou anys d’edat en l’any natural de realització de la prova, o divuit anys per a qui acrediti estar en possessió del títol de tècnic relacionat amb aquell al qual vol accedir.

Horari

Aquest cicle es desenvolupa en horari de matí i tarda, on l’horari marc dels matins és de 8:00 a 14:30 hores i el de les tardes és de 15:00 a 21:20 hores.

Contingut curricular

 • Crèdit 1. Jocs i activitats físiques   recreatives per animació
 • Crèdit 2. Activitats físiques i esportives individuals.
 • Crèdit 3. Activitats físiques i esportives d’equip.
 • Crèdit 4. Activitats físiques i esportives amb aparells.
 • Crèdit 5. Fonaments biològics i bases del condicionament físic.
 • Crèdit 6. Organització i gestió d’una petita empresa d’activitats de temps lleure i socioeducatives.
 • Crèdit 7. Primers auxilis.
 • Crèdit 8. Salvament aquàtic.
 • Crèdit 9. Animació i dinàmica de grups.
 • Crèdit 10. Metodologia didàctica de les activitats físiques i esportives.
 • Crèdit 11. Activitats físiques per a persones amb discapacitats.
 • Crèdit 12. Formació i orientació laboral.
 • Crèdit 13. Formació en centres de treball.
 • Crèdit 14. Síntesi.

Durada

El cicle es cursa en dos cursos lectius en un total de 2000 hores distribuïdes entre:

 • Centre Educatiu: 1590 hores
 • Centre de Treball: 410 hores

Perfil professional

És competència general d’aquest tècnic ensenyar i dinamitzar jocs, activitats físiques i esportives recreatives individuals, d’equip i amb implements, i activitats de condicionament físic bàsic, adaptant-les a les característiques de l’entorn i dels participants.

Competències professionals

Les competències i les realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional són:

 • Ensenyar i dinamitzar jocs i activitats físiques i recreatives.
 • Ensenyar i dinamitzar activitats fisicoesportives individuals.
 • Ensenyar i dinamitzar activitats fisicoesportives d’equip.
 • Ensenyar i dinamitzar activitats fisicoesportives amb implements.
 • Ensenyar i dinamitzar activitats bàsiques de condicionament físic.
 • Organitzar, planificar i gestionar una petita empresa d’activitats de lleure i socioeducatives

Les capacitats claus que haurà de manifestar en aquests llocs de treball són:

 • Capacitat de resolució de problemes.
 • Capacitat d’organització del treball.
 • Capacitat de responsabilitat en el treball.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat d’autonomia.
 • Capacitat de relació interpersonal.
 • Capacitat d’iniciativa.

Àmbit professional i de treball

Les empreses i entitats on pot desenvolupar la seva feina són:

 • Empreses de serveis esportius.
 • Patronats d’esports o entitats esportives municipals.
 • Clubs i associacions esportives.
 • Clubs i associacions de caràcter social.
 • Empreses turístiques: hotels, càmpings, balnearis…
 • Grans empreses amb serveis esportius per als seus treballadors.
 • Centres geriàtrics o de caràcter social.
 • Promotor d’activitats físiques i esportives.
 • Animador d’activitats físiques i esportives.
 • Coordinador d’activitats físiques i esportives.
 • Monitor d’activitats físiques i esportives recreatives individuals, d’equip i amb implements.

Continuïtat

El títol en tècnic superior permet l’accés a un altre cicle de grau superior i a un estudi universitari oficial de grau de les branques de coneixement:

 • Ciències socials i jurídiques.
 • Ciències de la salut.