CFGM EE > TIEA

Tècnic/a en instal·lacions elèctriques i automàtiques

Família professional: Electricitat i electrònica

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Condicions d’accés

Pot accedir als cicles de grau mitjà qui disposi dels següents estudis:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o titulació superior.
 • Haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial.

També s’hi pot accedir si s’ha superat la prova d’accés a grau mitjà.

Per poder realitzar aquesta prova cal tenir disset anys d’edat l’any de realització de la prova.

Horari

Aquest cicle es desenvolupa en horari de tarda, de dilluns a divendres de 15:00 a 21:20 hores.

Contingut curricular

Mòduls professionals que s’imparteixen:

 • Mòdul 1. Automatismes industrials
 • Mòdul 2. Instal·lacions elèctriques interiors
 • Mòdul 3. Instal·lacions de distribució
 • Mòdul 4. Infraestructures comuns de telecomunicacions en habitatges i edificis
 • Mòdul 5. Instal·lacions domòtiques
 • Mòdul 6. Instal·lacions solars fotovoltaiques.
 • Mòdul 7. Màquines elèctriques
 • Mòdul 8. Instal·lacions elèctriques especials
 • Mòdul 9. Electrònica
 • Mòdul 10. Electrotècnia
 • Mòdul 11. Formació i orientació laboral
 • Mòdul 12. Empresa i iniciativa emprenedora
 • Mòdul 13. Anglès tècnic
 • Mòdul 14. Síntesi

Durada

El cicle es cursa en dos cursos lectius en un total de 2000 hores distribuïdes entre:

 • Centre Educatiu: 1683 hores
 • Centre de Treball: 317 hores

Perfil professional

Els futurs tècnics han de ser persones que destaquin en les capacitats d’innovació, d’autonomia, d’organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

Competència professional

La competència general d’aquest títol consisteix en muntar i mantenir infraestructures de telecomunicacions en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats, aplicant la normativa i reglamentació vigents, protocols de qualitat, seguretat i riscos laborals, assegurant-ne la funcionalitat i respecte al medi ambient.

Àmbit professional

Aquest professional exercirà l’activitat en petites i mitjanes empreses, majoritàriament privades, dedicades al muntatge i manteniment d’infraestructures de telecomunicació en edificis, màquines elèctriques, sistemes automatitzats, sistemes elèctrics de baixa tensió i sistemes domòtics, ja sigui per compte propi o aliè.

Les principals ocupacions i llocs de treball són:

 • Personal instal·lador-mantenidor electricista
 • Electricista de construcció.
 • Electricista industrial
 • Electricista de manteniment
 • Personal instal·lador mantenidor de sistemes domòtics
 • Personal instal·lador d’antenes.
 • personal instal·lador de telecomunicacions en edificis i habitatges.
 • Personal instal·lador-mantenidor d’equips i instal·lacions telefòniques.
 • Personal muntador d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica.

Continuïtat

Les persones que superen el cicle obtenen el títol de tècnic o tècnica d’instal·lacions elèctriques i automàtiques que el permet accedir a:

Per a més informació

Adreceu-vos a la pàgina web del Departament d’Ensenyament.