Grau Superior: Desenvolupament d’aplicacions Web

Tríptic amb més informació

Programa

 • Sistemes Informàtics.
 • Bases de dades.
 • Programació.
 • Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació.
 • Entorns de desenvolupament.
 • Desenvolupament web entorn client.
 • Desenvolupament web entorn servidor.
 • Desplegament d’aplicacions web.
 • Disseny d’interfícies web.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte de desenvolupament d’aplicacions web.
 • Formació en centres de treball.

De què pots treballar?

 • Configuració i explotar sistemes informàtics. UC2022311
 • Gestionar bases de dades relacionals. UC2022611
 • Desenvolupar components de software en llenguatges en programació estructurada. UC2049411
 •  Desenvolupar components de software en llenguatges en programació orientació a objectes. UC202271

Competència general

Aquests estudis capaciten per desenvolupar implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies especifiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Accés

 • Batxillerat de qualsevol modalitat.
 • Prova d’accés cicles de grau superior superada.
 • Curs d’accés al superior.
 • Tenir superat el COU o PREU.

Durada

 • 2 cursos acadèmics.Torn tarda.
 • 1683h en el Institut Badia del Vallès.
 • 317h pràctiques en centres de treball.