Biblioteca

Normes de comportament a la Biblioteca Badilònia

La biblioteca és un espai de lectura, estudi i reflexió, obert a tota persona que respecti unes normes de comportament i manteniment pròpies d’aquest lloc, a fi i efecte que resulti útil i profitós a tota la comunitat educativa. Aquestes normes estàn posades a la entrada de la biblioteca i al tauló de cada aula:

 1. S’ha de mantenir el més escrupolós silenci.
 2. No es permès menjar o beure.
 3. A la biblioteca ÚNICAMENT es ve a llegir i a estudiar.
 4. A la biblioteca està prohibit l’ús del mòbil.
 5. Els ordinadors de la biblioteca ÚNICAMENT tenen funció per consulta i feina.
 6. S’ha de mantenir la biblioteca sempre neta.
 7. S’ha de respectar l’ordre del mobiliari i altres estris que la constitueixin.
 8. S’ha de tenir cura del material bibliogràfic que conté la biblioteca.

Préstec de materials

1. Condicions generals:

 • Els materials disposats per a préstec actualment són llibres.
 • Son materials exclosos del règim de préstecs obres de consulta, revistes i diaris i DVD.
 • No es facilitaran al públic les obres no registrades ni segellades.

2. Terminis i nombre de documents en préstec, renovacions i reserves:

 • Nombre àxim de documents en préstec: 2 documents.
 • El termini de préstec és de 15 dies per a llibres.
 • Els préstecs poden renovar-se fins dos vegades sempre que no existeixin reserves prèvies.
 • No es renovaran documents reservats, préstecs sobrepassats i aquells que estableixi la biblioteca.
 • S’admetran reserves d’obres que es trobin prestades a altres usuaris.

3. Penalitzacions:

 • Els lectors que no compleixin amb els terminis de devolució, quedaran inhabilitats per fer ús dels restants serveis, (excepte la consulta en sala) per tants dies com dies de retard hagin tingut (cada dia de retard=tres dies de suspensió).
 • La pèrdua o deteriorament de documents implica la restitució dels mateixos o l’abonament de la quantitat que estableixi la biblioteca.

4. Procés de préstec:

 • El professor/a de guàrdia de la biblioteca, anotarà als fulls de préstec el nom i cognoms de l’alumne, curs, títol del llibre, nombre de registre i data del préstec.
 • Quan es torni el material s’anotarà a la data de tornada.