Currículum

Durada setmanal [hores]
1r ESO Grup Desdoblaments Flexibles
Llengua Catalana 3
Llengua Castellana 3
Llengua Anglesa 2 1
Matemàtiques 3
Ciències Socials 3
Ciències Naturals 2 1
Tecnologies 1 1
Educació Física 2
Educació Musical 2
Educació Visual i Plàstica 1
2n ESO Grup Desdoblaments Flexibles
Llengua Catalana 3
Llengua Castellana 3
Llengua Anglesa 2 1
Matemàtiques 4
Ciències Socials 3
Ciències Naturals 2 1
Tecnologies 1 1
Educació Física 2
Educació Musical 1
Educació Visual i Plàstica 2
Aula Oberta (Orientació) 9
3r ESO Grup Desdoblaments Flexibles
Llengua Catalana 3
Llengua Castellana 3
Llengua Anglesa 2 1
Matemàtiques 3
Ciències Socials 3
Biologia 1 1
Física i Química             1                              1
Tecnologies 1 1
Educació Física 2
Educació Musical 1
Educació Visual i Plàstica 1 1
Aula Oberta (Orientació) 9
E. ciutadania 1
4r ESO Grup Desdoblaments Flexibles
Llengua Catalana 3
Llengua Castellana 3
Llengua Anglesa 2 1
Matemàtiques 4
Ciències Socials 3
Educació Física 2
Aula Oberta (Orientació) 9
E.Éticocívica 1

Matèries optatives específiques de 4rt d’ESO                                   

Franja 1 Franja 2 Franja 3
Visual i Plàstica Biologia Tecnologia
Física i Química Llatí Francès
Dibuix Tècnic Informàtica Música
Orientació Informàtica Adaptada Orientació

Programació optatives

L’estructura de les optatives de cada nivell està dissenyada per  afavorir a l’assoliment de les competències bàsiques. Totes les optatives de 1r a 3r tenen una durada de 2 hores per setmana. I té com a eix principal:

 Millorar l’expressió escrita dels nostres alumnes en els tres idiomes.
 Millorar la comprensió, plantejament i resolució dels problemes.
 Millorar l’expressió oral i l’ús de les TIC aplicats.
 Tècniques d’estudi, organització i expressió a través de l’esport i la música .

 

1r ESO Català Castellà Anglès Matemàtiques Tecnologia Diversitat Diversitat i E. Física
(Escriptura competencial) (Escriptura competencial) (Escriptura competencial) (Resolució de problemes)  (Ofimàtica)  (Organització per l’estudi) Expressió amb l’esport
Quadrimestral Quadrimestral Quadrimestral Quadrimestral Quadrimestral Anual Anual
2n ESO Francès Diversitat i E.Física Biologia Matemàtiques Tecnologia Música Diversitat
Llengua estrangera Expressió amb l’esport Expressió Oral i TIC. Matemàtiques competencials  Tecnologia competencial   Expressió amb la música Teatre Social
Anual Anual Quadrimestral Quadrimestral Quadrimestral Quadrimestral Anual
3r ESO Francès Català Física i Química Visual i Plàstica Clàssiques Tecnologia C. Socials
Llengua estrangera Expressió Oral (Resolució problemes) Escriptura competencial i TIC mitjançant la Revista digital (Escriptura competencial) TecnologiaCompetencial i diversitat Emprenedoria
Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual

Alternatives a la religió

Les matèries alternatives a la religió també pretenen reforçar les competències bàsiques abans descrites.

Grup Matèria Durada setmanal
1r ESO Competència Social  Anual
Expressió escrita 2 hores
2n ESO Taller d’escriptura Anual
Expressió escrita 1 hora
3r ESO Competència Social (Debat) Anual
Expressió Oral 1 hora
4rt ESO Treball competencial Trimestral
Matemàtiques: resolució de problemesCastellà: Escriptura competencialCatalà: Escriptura competencial 1 hora