Escola – empresa

FCT – Formació en centres de treball

Són pràctiques i estades formatives no laborals que realitza l’alumnat d’ensenyaments de Programes de Qualificació Professional Inicial, Formació Professional Inicial, Cicles formatius d’Arts Plàstiques i Disseny,

Ensenyaments Esportius, Batxillerat i Ensenyaments Artístics Superiors, en centres de treball, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa.

Les Pràctiques en Centres de Treball també es poden dur a terme en empreses de fora del Territori Català.

Aquestes pràctiques i estades formen part del programa formatiu (curricular) d’aquests ensenyaments.

Més informació

FP Dual – Formació professional dual

Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació professional dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes.

L’alumne rep part de la formació en el centre de formació professional. L’altra part l’obté mitjançant les activitats formatives i productives en l’empresa. La flexibilitat organitzativa de la formació professional permet acordar, mitjançant un conveni entre el centre i l’empresa, aquesta distribució de la formació.

L’estada a l’empresa es divideix en dues fases:

  • En la primera, l’alumne s’hi incorpora per realitzar unes pràctiques i adaptar-se al funcionament de l’empresa.
  • En finalitzar aquest període, s’inicia l’estada remunerada en modalitat de contracte o de beca, atenent als criteris d’accés prèviament acordats entre l’empresa i el centre de formació.

La col·laboració entre el centre i l’empresa es formalitza mitjançant un conveni de col·laboració amb empreses de diferents sectors.

Més informació

Organització i avaluació