Currículum

 

  • Els estudis de batxillerat estan constituïts en dos cursos acadèmics, en 2 anys, però que es poden adaptar a 3 anys.
  • El currículum de batxillerat consta d’una part comuna i unes matèries optatives segons la modalitat escollida.
MATÈRIES COMUNES 1r 2n
Hores Hores
Llengua Catalana i  Literatura 1 i 2 2 2
Llengua Castellana y Literatura 1 i 2 2 2
Llengua anglesa 1 i 2 3 3
Filosofia  i ciutadania 2  
Ciències per al món contemporani 2  
Educació física 2  
Història de la filosofia 3
Història 3
Tutoria 1 1

 

Actualment el nostre institut oferta 2 modalitats de batxillerat:

  • Humanitats i Ciències Socials
  • Ciències i Tecnologia

 

Humanitats Ciències Socials Ciències i tecnologia
Llatí 1 i 2

 

Matemàtiques aplicades CS 1 i 2 Matemàtiques 1 i 2
Grec 1 i 2 Economia de l’empresa 1 i 2 Física 1 i 2
Literatura Castellana Química 1 i 2 Tecnologia Industrial 1 i 2
Geografia Biologia 1 i 2 Dibuix Tècnic 1 i 2