Projecte educatiu

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és l’eix vertebrador que determina les accions de la nostra comunitat educativa: alumnes, famílies, professorat i PAS i la seva relació amb l’entorn social. Alhora, respon a la nostra singularitat i representa una eina per poder arribar a l’excel·lència educativa i a un compromís amb la societat. Aquest document és la base per exercir l’autonomia de centre i s’ha elaborat a partir d’un marc col·laboratiu i participatiu.

Projecte Educatiu de Centre de l’INS Miquel Tarradell

Actualitzat el juny de 2018