Certificats de llengua catalana

TRAMITACIÓ

– Cal fer la sol·licitud de forma presencial a secretaria.

– Caldrà que la persona sol·licitant dugui la documentació acreditativa d’haver cursat l’assignatura de català a tots els cursos que es demanen a través del llibre d’escolaritat o d’un certificat emès pel centre on s’ha estudiat.

– Caldrà que la persona sol·licitant dugui el títol oficial dels estudis realitzats que acrediten el nivell de català.

Informació del tràmit: Reconeixement dels nivells B2 i C1 de català per escolaritat reglada no universitària

Nivell B2 (Certificat de nivell intermedi de català):

Pot demanar el certificat aquell alumnat que:

Tingui el Títol de graduació escolar (EGB), sempre que s’hagi cursat tota l’EGB a Catalunya i s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.

Tingui el Títol de tècnic/a auxiliar (FP1), sempre que s’hagi cursat tota l’EGB i l’FP1 a Catalunya i s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.

Nivell C1 (Certificat de nivell de suficiència de català):

Pot demanar el certificat aquell alumnat que:

Tingui el Títol de graduació en educació secundària (ESO), sempre que s’hagi cursat a Catalunya almenys tres cursos qualsevol de primària i tota l’ESO i s’hagi cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. Aquesta equivalència és d’aplicació a partir del curs 2007-2008, sense caràcter retroactiu.

Tingui el Títol de graduació en educació secundària obtingut a centres i aules de formació de persones adultes, sempre que s’hagin cursat a Catalunya almenys vuit cursos qualssevol entre la primària i l’ESO, i que s’hagi cursat i aprovat l’àrea de Llengua catalana als centres i aules de formació de persones adultes.

Tingui el Títol de batxillerat (LOGSE), sempre que s’hagin cursat a Catalunya tres cursos qualssevol de primària i cinc cursos qualsevol entre l’ESO i el batxillerat i s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats.

Tingui el Títol de batxillerat (BUP), sempre que s’hagi cursat tota l’EGB i el BUP a Catalunya i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.

Tingui el Títol de tècnic/a especialista (FP2) sempre que s’hagi cursat tota l’EGB, l’FP1 i l’FP2 a Catalunya i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.