CFGS TEI

Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil

Consulteu les preguntes freqüents en relació a aquest cicle formatiu

 Fitxa
 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Entorn: Humanístic i social
Competència

Aquests estudis postobligatoris capaciten dissenyar, posar en marxa i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o mestra.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics (possibilitat de flexibilització).

Mòduls professionals
 •  Intervenció amb Famílies i Atenció als Infants en Risc Social (132 hores) Segon curs
 •  Didàctica de l’Educació Infantil (231 hores) Primer curs
 •  Autonomia Personal i Salut Infantil (132 hores) Primer curs
 •  El Joc Infantil i la seva Metodologia (198 hores) Primer curs
 •  Expressió i Comunicació (198 hores) Segon curs
 •  Desenvolupament Cognitiu i Motriu (165 hores) Primer curs
 •  Desenvolupament Socioafectiu (99 hores) Primer curs
 •  Habilitats Socials (132 hores) Segon curs
 •  Primers Auxilis (66 hores) Primer curs
 •  Formació i Orientació Laboral (99 hores) UF2 a primer curs; UF1 a segon curs
 •  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores) Segon curs
 •  Projecte d’Atenció a la Infantesa (99 hores) Segon curs
 •  Formació en Centres de Treball (383 hores) Segon curs
Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, les peticions s’ordenen, dins de cada via d’accés i d’acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l’accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d’Educació són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Hi ha supòsits d’exempcions i bonificacions generals i específiques del preu públic: famílies nombroses, monoparentals, ser persona beneficiària de beca d’estudis,…

Continuïtat en finalitzar
 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

  • educador o educadora infantil en el primer cicle d’educació infantil, sota la supervisió d’un mestre o una mestra;
  • educador o educadora en institucions i/o en programes específics de treball amb infants de 0 a 6 anys en situació de risc social, i
  • educador o educadora en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, etc.