CFGS TIS

Cicle Formatiu de Grau Superior en Integració Social

Consulteu les preguntes freqüents en relació a aquest cicle formatiu

 Fitxa
 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Entorn: Humanístic i social
Competència

Aquests estudis capaciten per programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics (possibilitat de flexibilització).

Mòduls professionals
 •  Context de la Intervenció Social (132 hores)
 •  Inserció Sociolaboral (198 hores)
 •  Atenció a les Unitats de Convivència (165 hores)
 •  Mediació Comunitària (132 hores)
 •  Suport a la Intervenció Educativa (99 hores)
 •  Promoció de l’Autonomia Personal (198 hores)
 •  Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació (132 hores)
 •  Metodologia de la Intervenció Social (132 hores)
 •  Primers Auxilis (66 hores)
 •  Habilitats Socials (132 hores)
 •  Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 •  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 •  Projecte d’Integració Social (66 hores)
 •  Formació en Centres de Treball (383 hores)
Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 •  tenir el títol de batxillerat,
 •  tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 •  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 •  haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 •  tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 •  tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 •  haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, les peticions s’ordenen, dins de cada via d’accés i d’acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l’accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d’Educació són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Hi ha supòsits d’exempcions i bonificacions generals i específiques del preu públic: famílies nombroses, monoparentals, ser persona beneficiària de beca d’estudis,…

Continuïtat en finalitzar
 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 •  Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social
 •  Educador/a d’equipaments residencials de tipus diversos
 •  Treballador/a familiar
 •  Auxiliar de tutela
 •  Tècnic/a d’integració social
 •  Educador/a d’educació especial
 •  Monitor/a de persones amb discapacitat
 •  Tècnic/a de mobilitat bàsica
 •  Mediador/a ocupacional i/o laboral
 •  Mediador/a comunitari/ària
 •  Mediador/a intercultural
 •  Tècnic/a en ocupació amb suport
 •  Tècnic/a d’acompanyament laboral
 •  Monitor/a de rehabilitació psicosocial