Matrícula alumnes de 1r d’ESO 2018-2019

Del 21 al 27 de juny a les oficines de l’Institut

Horari: de 9h a 13h i de 16h a 18h (menys divendres tarda)

Instruccions matrícula 1r ESO-2018

Documentació que heu de portar:

  1. 1 fotografia actual, mida carnet, amb el nom i els cognoms al darrere.
  2. Original i fotocòpia del carnet de vacunacions.
  3. Resguard d’ingrés de la quota de material, llibres i AMPA que puja 160
  4. Fulls d’autoritzacions degudament emplenats i signats:

Autoritzacions sortides-emergències-AMPA-2018

Imatges menors de 14 anys-2018

Internet menors 14 anys 2018

Full dades alumne menor edat