Projectes ALUMNAT


Els cicles formatius que s’ofereixen al nostre centre estan distribuïts en diferents mòduls. El mòdul Formació en Centres de Treball (FCT) consisteix en la realització de pràctiques en empreses. S’ofereix la possibilitat de que es realitzi la FCT a l’estranger de forma parcial o total a l’alumnat matriculat al nostre centre.

La coordinació de mobilitat internacional FP planificarà diferents oportunitats de projectes de mobilitat. S’informarà als tutors de classe sobre la convocatòria de les mateixes qui ho comunicarà a l’alumnat corresponent. Aquestes convocatòries també s’informaran a través de la pàgina web. La descripció de les característiques, el procés i els requisits per a la realització de les mobilitats quedaran recollides en les bases de cada convocatòria.

Per tal que l’alumnat es pugui presentar a la convocatòria es requereix:

 • L’alumne/a estigui matriculat del mòdul FCT al centre,
 • L’equip docent valori la idoneïtat de l’alumne/a per iniciar la FCT.
 • L’alumne/a haurà d’enviar la sol·licitud per participar en la convocatòria corresponent.
 • Es valorarà:
  • El nivell lingüístic de l’alumne/a en relació a l’idioma requerit per la convocatòria en qüestió: llengua del país o en darrer cas, de l’anglès (màxim 4 punts).
   • B1 = 1 punt; B2 = 2 punts; C1 = 3 punts; C2 = 4 punts
  • La valoració qualitativa de l’assoliment de competències personals,socials i capacitats clau per part de l’equip docent (màxim 4 punts)
   • Competències ben assolides = 2 punt; Competències molt ben assolides = entre 3 i 4 punts
  • Una carta de motivació presentada per l’alumnat (màxim 1 punt)
  • L’experiència laboral: currículim EUROPASS (màxim 1 punt)
  • Disposar de beca del ministeri d’educació (situació acreditada a secretaria): s’afegeix 0,5 punts a la puntuació total
  • Disposar de certificat que reconegui necessitats especials de suport: s’afegeix 0,5 punts a la puntuació total.

Les candidatures seran valorades pel coordinador/a de mobilitat internacional FP, el coodinador/a de FP i el/la cap d’estudis en funció dels barems abans exposats. Per tal de poder ser un candidat a fer mobilitat cal haver tret una puntuació mínima en els següents apartats:

 • Nivell lingüístic: mínim 1 punt
 • Valoració equip docent: mínim 2 punts
 • Carta motivació: mínim 0,5 punts
 • Experiència laboral: no hi ha puntuació mínima.

Les places s’assignaran per ordre de puntuació, depenent de la disponibilitat. Es publicaran els DNI dels candidats/es al tauló d’anuncis i a la pàgina web. Es podran presentar reclamacions a la resolució els 3 dies següents a la seva publicació a través de la següent instància. Un cop s’hagi descarregat, omplert i signat cal fer arribar al coordinador/a de mobilitat internacional FP en persona o escanejant el document omplert i signat i enviant-lo a fpmobilitat@gmail.com. Finalment, es publicarà la llista definitiva dels candidats/es (DNI) al tauló d’anuncis i a la pàgina web, indicant la puntuació baremada. Als candidat/es seleccionat/des se’ls enviarà a més a més un correu electrònic.

Un cop l’alumnat ha estat seleccionat, se li lliura el document de compromís de participació (MENORS D’EDAT, MAJORS D’EDAT), qui l’haurà d’omplir, signar i entregar al coordinador de mobilitat internacional FP en persona. Els estudiants hauran de complir una sèrie de tràmits anteriors a l’inici de l’estada, durant el període d’intercanvi i en finalitzar aquest. L’acceptació de la beca implica el coneixement de les condicions de la convocatòria, així com dels drets i obligacions dels estudiants.
El seguiment de l’alumne el realitzarà un/a tutor/a escollit pel centre amb col·laboració amb un membre de l’entitat acollidora.

Al finalitzar l’estada de pràctiques l’alumne redactarà una memòria.

Reconeixement acadèmic – Academic recognition


Els cicles formatius que s’ofereixen al nostre centre estan distribuïts en diferents mòduls. El mòdul Formació en Centres de Treball (FCT) té una durada de 383 hores. En el cas dels cicles formatius de Grau Superior, aquest període s’equival a 22 ECTS. Els projectes de mobilitat internacional dirigit a l’alumnat se centren en la realització parcial o total d’aquest mòdul. L’alumnat convalidarà el nombre proporcional d’hores realitzades en el projecte de mobilitat amb el nombre proporcional d’hores del mòdul de la FCT. En el cas de Grau Superior, també es convalidarà el nombre proporcional d’hores realitzades en el projecte de mobilitat amb el nombre proporcional d’ECTS que es correspongui. L’alumnat no haurà de realitzar cap tràmit especial per tal que se li reconeguin les hores realitzades dins el projecte de mobilitat. Si l’alumnat ho considera adient, se li entregarà el document Europass – Suplement al Títol Superior (Educació Infantil, Integració Social, Atenció a persones en situació de dependència i Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural ).

The short cycles that our organisation offers are distributed in different educational units (modules). One of these units is called Compulsory in-company training which duration is 383 hours. In the short cycles related to the Higher Education, this period is equal to 22 ECTS. The international mobility projects that we want to offer is related to this unit of the short cycles. So, the student can validate the proportional number of hours that they have spent in the project in a proportional number of hours in the Compulsory in-company training module. Furthermore, in the case of higher education short cycles, the student can validate the proportional number of hours that they have spent in the project in a proportional number of ECTS . The students do not have to do anything special to recognise these hours. Moreover, our organisation and the host organisation are going to complete the Europass Mobility documents. If a student wishes, we could issue the Europass Diploma Supplement (Higher Technician in Pre-Primary Education, Advanced expert in social integration ,Technician in Assistance to People in Need of Care and Expert in the conduct of physical and sports activities in a natural environment). 

Suport lingüístic – Linguistic support


Per tal d’ajudar al nostre alumnat en la millora i adquisició de la llengua estrangera requerida:

 • Es recomanarà a l’alumnat a participar en els cursos Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS).
 • A més, se’ls oferirà diversos materials escrits que incloguin vocabulari tècnic relacionat amb el cicle formatiu en qüestió.

We have planned to offer two kinds of linguistic supports. On the one hand, we will help our students to participate in the Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS). By this way, the students may follow online language courses to improve their linguistic competence. On the other hand, we offer some written materials related to technical vocabulary.