Aprenentatge cooperatiu i ambients

10_sense_número.png

A l’escola hem apostat fermament per dues metodologies que es distancien de l’individualisme i la competitivitat.

I no és que no preparem el nostre alumnat per una societat competitiva, sinó que entenem que la millor manera de fer-ho és treballant eficientment en equip.

El treball cooperatiu s’aplica a tots els nivells educatius del centre partint de principis com l’ajuda mútua, l’empatia, el respecte a les diferències, la solidaritat, l’escolta   activa,   el   consens,   el   diàleg,

l’augment en la participació i interacció  de i entre l’alumnat, afavorint l’autonomia dels i de les alumnes, aprendre amb i dels altres…

Els diferents equips de treball aprenen a autoregular-se, es coavaluen i autoavaluen el compliment de les normes de funcionament i compromisos que ells/es assumeixen amb el seu equip.

El grau de participació, implicació i motivació augmenta a mesura que aprenen a treballar en equip i aprofundeixen de manera significativa en els aprenentatges curriculars.

En definitiva, es tracta de cooperar per aprendre i aprendre a cooperar.

Els ambients d’aprenentatge els apliquem en els cursos d’Ed. Infantil. Els i les alumnes prenen decisions envers el seu propi procés d’aprenentatge, escollint a quin dels espais que se li ofereixen vol assistir-hi. Allà es trobaran nens i nenes d’altres grups-classe i podran participar en diferents propostes que la mestra ha preparat prèviament amb material divers i motivador.

Amb aquest mètode fomentem l’autonomia en la presa de decisions dins d’unes normes de convivència i organitzatives establertes, respectem les inquietuds del propi alumnat, afavorim la interacció i l’aprenentatge entre infants de diferents edats i amb interessos comuns, la participació activa i vivencial en les experiències proposades…

Tot això amb l’acompanyament i guiatge del docent que no interfereix ni dirigeix la presa de decisions, malgrat la seva intervenció continua sent de gran valor per atendre les necessitats dels infants.