Fons Socialitzat de llibres

Cada curs, l’AMPA de l’escola facilita la compra del material que l’equip directiu i docent determina per a cada curs escolar.

Els nens i nenes de parvulari treballen amb material propi creat al centre. L’escola té els llibres socialitzats des de 1r fins a 6è.

El curs 2003-04 es va iniciar el Projecte de Socialització de llibres de text a partir de la creació del Departament d’Ensenyament per a la Reutilització dels Llibres de Text. Així, cada família i, en concret, cada nena i nen, ingressa al sistema de socialització voluntàriament.

Un cop ha ingressat al sistema rep un lot de llibres amb una numeració que li és assignada. Aquest lot de llibres el podrà utilitzar al llarg de tot el curs. A partir d’aquest moment s’assoleix el compromís de respectar i tractar amb cura els llibres, no guixar-los, ni escriure-hi, … i reposar-los en cas de pèrdua. Un cop finalitzat el curs s’haurà de retornar al fons tot el lot de llibres en bon estat, per ser assignats el curs vinent a un altre alumne de l’escola.

Per tal que aquest sistema funcioni, cada curs, els membres Consell Escolar del centre estableixen una quota d’ingrés a la socialització, que correspon a l’import del lot de llibres nous de cada curs que cal reposar, més el manteniment, que inclou els quadernets que s’han utilitzat, les despeses de folrar, etiquetar, reparacions i reposicions i un petit import per a crear un fons pels canvis de llibres cada cert temps per desfase, actualitzacions o ampliació de material.

Amb aquest sistema, a més dels valors de solidaritat i respecte envers els altres; del compromís individual i col·lectiu dels mestres, alumnes i famílies; de valors mediambientals, i d’uniformitat en les condicions de treball; hi ha també una reducció del cost econòmic per a les famílies que varia entre el 55% i el 80% d’estalvi anual.