Projecte Educatiu de Centre

En aquest apartat teniu un petit resum dels aspectes més significatius del nostre Projecte Educatiu de Centre:

L’escola Josep Maria Jujol té com a finalitat proporcionar a totes les nenes i nens les competències que els permetin assegurar el seu desenvolupament personal i social, adquirir les habilitats i i les competències culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió oral, a la lectura i a l’escriptura, al càlcul, a la igualtat de drets i oportunitats, a l’autonomia, la responsabilitat i la interdependència pesonal, a la resolució de problemes i als coneixements bàsics de la ciència, la cultura i la convivència.

La nostra escola és:

  • Ideològicament plural.
  • Oberta a la diversitat.
  • Defensora de la igualtat i de la coeducació.
  • Respectuosa amb les diferències.
  • Dialogant.

Llengua

La llengua d’instrucció, d’aprenentatge i vehicular és el CATALÀ, al mateix temps que es treballa el castellà i l’anglès (com a tercera llengua).

Competències bàsiques

L’assoliment de les competències bàsiques és considerat com un dels objectius principals del nostre projecte educatiu, especialment en lo referents a l’àrea de Matemàtiques i de Llengua, tractada aquesta com un eix transversal a totes les àrees. Considerem bàsic l’assoliment d’estratègies lectores que facilitin l’avançament en els aprenentatges.

Diversitat

Educar en la diversitat acceptant que hi ha diferents ritmes d’aprenentatge i diferents maneres de veure, viure i entendre el món, suposa posar a l’abast de cadascú dels nostres alumnes, els recursos materials, humans i organitzatius necessaris, per que progressin com aprenents però també, i avui dia tant necessari, com a persones.

L’escola ofereix atenció individualitzada als alumnes que ho necessitin, tenint en compte els diferents nivells d’aprenentatge, capacitats i habilitats.

Educació integral

Educar integralment significa:

  1. Motivar-los per transmetre’ls coneixements i cultura cultivant la recerca i l’adquisició de coneixements seguint el mètode científic i l’observació directa i indirecta, cercant la connexió entre la teoria i la pràctica.
  2. Educar en els principis de l’educació humana i cívica i també en la creativitat i sensibilitat mitjançant el treball constant dels valors humans, implícit diàriament en la nostra tasca educativa.
  3. Desenvolupar l’esperit crític i la capacitat d’acceptació dels encerts i errors d’un mateix i dels altres i la possibilitat de superació i de millora personal a partir de l’esforç i la constància i a vegades del desànim.
  4. Fomentar la responsabilitat , la satisfacció pel treball ben fet i la importància de l’esforç individual i col·lectiu per, entre altres coses, enllestir projectes.

Aula d’acollida

Per tal de facilitar la immersió en el català i la integració dels alumnes procedents de fora de Catalunya, l’escola compta amb una aula d’acollida.

Integració d’iniciatives

L’escola és participativa i oberta i integra en el seu funcionament a tots els col·lectius que la configuren; acollint, estimulant i afavorint la participació i les iniciatives que l’AMPA com a representant del sector pares i mares pugui oferir i de la resta de membres de la comunitat educativa. L’estructura organitzativa circular preveu la participació de tots els seus membres.

Tots els pares tenen el dret de fer-se socis de l’AMPA per a col·laborar amb els seus esforços i propostes a la millora de l’escola i de la pròpia associació.

Obertura a l’entorn

L’escola, com a institució, està oberta al seu entorn i comparteix els criteris de civisme, sostenibilitat i cura del medi ambient a través de la participació en projectes col·lectius com l’Agenda 21, el Pla d’Entorn i la Socialització dels llibres de text, que reforcen el sistema bàsic de valors que fonamenten la nostra feina educativa.