CLIL

A l’escola considerem imprescindible l’aprenentatge actiu de la llengua estrangera perquè els nostres alumnes arribin a comunicar-se d’una manera espontània i fluida en acabar l’etapa d’educació Primària.

Es pretén que la llengua estrangera es percebi com un element viu i útil dins la societat global i multicultural en la qual vivim, mitjançant una metodologia activa i participativa basada en la comunicació oral. Les classes d’anglès es conceben com un espai en el qual es creen situacions i oportunitats perquè l’alumnat utilitzi la llengua anglesa amb un objectiu comunicatiu clar i engrescador. Es treballa, doncs, la comprensió i l’expressió oral des de l’inici i s’introdueix la comprensió lectora i l’expressió escrita de manera gradual a partir de 2n, amb activitats motivadores i lúdiques.

Com ho fem?

Learn English card with colorful background

 

Parvulari

Des de ja fa uns quants anys, l’anglès és present a les aules dels més petits de l’escola per tal de desenvolupar competència comunicativa i actituds positives capa a una nova llengua i cultura. A Educació Infantil fem una sessió setmanal tant a P4 com a P5, però a P5 hi ha dos mestres especialistes a l’aula.

El nostre projecte consisteix bàsicament en començar el contacte amb la llengua anglesa i fer-ho amb un enfocament comunicatiu. És a dir, no estudiarem la llengua sinó que la farem servir per a fer diverses activitats. El que és important és la comprensió del missatge  i no l’anàlisi de la llengua. Volem potenciar el desig de comunicar i, per tant, les activitats han de tenir en compte les característiques i motivacions de l’alumnat d’aquesta edat.

Així doncs, les activitats es programen a través de les rutines, les cançons, els contes i el joc.

Aprenem una nova llengua de la mateixa manera en que vam aprendre la nostra llengua materna, amb vocabulari proper i significatiu, enllaçant aprenentatges nous amb els que ja tenim assolits.

Les rutines i instruccions  (anar lavabo, beure aigua, aixecar-se, seure, fer rotllana,…) es fan sempre en anglès. Es tracta d’anar repetint sistemàticament un vocabulari i estructures que tenen sentit per ells.

Les cançons i Nursery Rhymes ofereixen un element repetitiu, fonètic i rítmic que les converteix en un vehicle ideal per l’aprenentatge de les llengües. Aprenem a reproduir-les, a representar-les, a fer-ne jocs de dramatització i sobretot descobrim el plaer de ser capaços de fer coses noves.

Els contes són un element motivador. Als nens/nenes els encanta sentir històries (quan n’acabem una se sol sentir: “again, again”!!).

El llenguatge es presenta en un context molt familiar per a ells i a partir d’aquí es poden fer moltes activitats

Els jocs, a més a més  de ser divertits i motivadors, són excel·lents com a proveïdors de pràctica per millorar pronúncia i vocabulari. Jugar és una oportunitat d’aprendre una llengua d’una manera divertida i relaxada.

Cicle Inicial

Al Cicle Inicial treballem l’anglès de forma molt vivencial, és a dir, fem servir la llengua per comunicar, de forma que sigui molt significativa per l’alumne. Això ho fem a través de rutines, jocs, cançons, creant un ambient molt òptim per l’aprenentatge de la llengua.

La llengua anglesa també s’utilitza a l’escola com a llengua vehicular i de comunicació en àrees de coneixement, no pròpiament lingüístiques (AICLE*).

A segon dediquem tres sessions setmanals a la llengua anglesa. En una d’aquestes sessions hi ha dos mestres a l’aula, amb la finalitat de potenciar la llengua oral. Es treballen continguts d’àmbits diversos (medi social i natural, matemàtiques, plàstica…) a través de contes i cançons tradicionals anglesos. La motivació de l’alumnat és una peça fonamental en l’adquisició de la llengua anglesa.

Cicle Mitjà

Al Cicle Mitjà s’incorpora l’anglès com a llengua vehicular per impartir part de la matèria de medi (Science). Es fa en grups partits la qual cosa permet assegurar la participació de tots els alumnes de manera més efectiva. Les sessions de Science busquen motivar l’alumne per tal de voler investigar, descobrir i aprendre nous conceptes tot fent servir una llengua estrangera. Per això es combinen tot tipus d’activitats d’aprenentatge que s’orientin a les múltiples intel·ligències per fer-ho entenedor i motivador per a tothom (imatges, vídeos, llibres, experiments, cançons, raps…)

Els alumnes assoleixen al final de l’etapa de Primària les competències adequades per comunicar-se amb certa fluïdesa i passar a la secundària amb bon nivell.