Informació general de l’Espai Migida

Com és un migdia al Jujol?

Amb la col·laboració de Produccions Mínimes

Com és el nostre menjador?

Menjador Primària

L’escola disposa de dos menjadors: un pels alumnes d’Educació Infantil i un altre pels alumnes de Primària.

Cada mes publiquem a la web el “Menú del mes” i així sabem el que dinarem cada dia.

L’equip de cuina ens fan cada dia el dinar i procuren que sigui bo i equilibrat.

Es fan fins a 10 variants del menú per adaptar-se a les necessitats que puguin tenir els alumnes i mengem productes frescos i de proximitat.

Per organitzar-nos fem dos torns de menjador i quan no estem menjant, durant el temps de migdia alguns dormim i uns altres realitzem activitats extraescolars, juguem al pati o fem activitats en els diferents espais de l’escola.

Els monitors també ens ajuden a assolir hàbits alimentaris i a crear un bon ambient al menjador!

 

NORMATIVA DEL FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR

S’entén per menjador escolar el servei de caràcter no obligatori que es dóna a l’alumnat del centre i que implica la seva permanència fins a les 15h. L’ús del Servei de Menjador és lliure i voluntària per a cada família.

Com espai educatiu, aquest servei comporta a més del dinar i la vigilància, el respecte vers les normes acordades pel Consell Escolar, el treball dels hàbits segons el projecte educatiu de l’escola i la participació en les activitats que organitza el centre.

El dinar es fa a la cuina de l’escola. Consta d’un menú variat i un de règim per a aquells alumnes que esporàdicament ho necessitin.
En cas d’algun tipus d’al·lèrgia, règim o dieta especial s’ha de comunicar a la Coordinadora del menjador, Srta. Martha Pozuelo, adjuntant un certificat mèdic. Hi ha menú específics per als alumnes que pateixen intoleràncies alimentàries.

Malauradament, degut a la manca d’espai, l’últim dia de trimestre no es podran quedar alumnes per tiquet al menjador. Només l’últim dia de curs es podran quedar els alumnes de 6è.

Hi ha dues modalitats d’inscripcions al servei de menjador:
Alumnes fixos: són aquells que es queden tots els dies de la setmana (de dilluns a divendres) durant tot el curs des del seu inici al Setembre fins al Juny. Tindran un preus fixos marcats pel Consell Escolar del Centre.
El cobrament dels rebuts del servei pels alumnes fixos, es farà entre l’1 i el 5 de cada mes mitjançant domiciliació bancària. Els rebuts retornats pel banc, a partir de la reclamació de l’escola hi haurà 5 dies per fer-los efectius al centre. En cas contrari es donarà automàticament a l’alumne de baixa del servei.

Alumnes eventuals: Utilitzen esporàdicament el servei de menjador, pagant per tiquets i el preu serà inferior o igual al preu màxim establert anualment pel Departament d’Educació.
Aquests usuaris esporàdics hauran d’anotar el seu nom a la llibreta específica que hi ha a consergeria i abonar l’import del tiquet de menjador el dia abans o el mateix dia a la coordinadora de menjador, Martha.

Tractaments dels Impagats

Quan una família incompleix la seva obligació de pagar el rebut mensual de menjador, serà requerida per tal que liquidi el deute pendent. Si no es liquida de forma immediata, mitjançant comunicació escrita als pares, se’ls informarà que a partir del dia següent, perdran el dret a seguir utilitzant el servei de menjador, fet que comunicarà la Direcció del centre.
En casos concrets, per tal que el nen/s pugui seguir utilitzant el servei de menjador, es podrà acceptar el compromís escrit i pactat amb els pares a fi que puguin liquidar el deute a terminis.
Les despeses ocasionades per devolucions siguin de la índole que siguin, bancàries, de reclamació etc…, de rebuts aniran a càrrec dels usuaris.

Tractament de les baixes

Tots els alumnes que es donin de baixa o facin modificacions del servei, han de comunica-ho a la coordinadora abans del 20 del mes anterior al que es produirà la modificació. D’altra manera no es podrà canviar la facturació. En cas de baixa , l’usuari no podrà tornar a quedar-se com a fix durant el mateix curs escolar, si podrà fer- ho com a usuari eventual, pagant el preu marcat pels tiquets individuals.

Altres informacions d’interès

  • Les quotes de menjador per cada comensal seran fixades pel Consell Escolar i aprovades abans de començar cada curs escolar.
  • Els alumnes becats s’els s’aplicarà l’import de la beca quan el Consorci aboni aquesta al Centre i hauran d’abonar la diferència entre l’import de l’ajut i la quota del menjador. El pagament de la quota de beca serà fix durant tot el curs, no hi hauran excepcions per baixes o per vacances.
  • En cas de malaltia es retornarà la part equivalent al dinar a partir del tercer dia previ justificant mèdic.
  • Es privarà de l’ús del servei de menjador al comensal que no atengui el pagament de les quotes que li corresponguin. El pagament del servei es farà per mensualitats avançades i a través de l’entitat bancària que determini el centre, en el rebut retornat pel banc és carregarà 4 € de comissions, si ha un 2n rebut retornat l’alumne serà donat de baixa i no podrà accedir al servei fins que no hi haguí liquidat el deute. L’esmentada privació de fer ús del servei de menjador es farà sempre d’acord amb el criteri de la Direcció del centre, la qual sospesarà les circumstàncies d’excepcionalitat.
  • No serà admès cap comensal que tingui pendents de liquidació quotes anteriors encara que aquestes siguin de cursos anteriors, i/o de germans/es.

Ajuts de menjador escolar.

L’alumnat de P-3 a 4t d’ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos baixos pot sol·licitar l’ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. A la ciutat de Barcelona tots aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

A la web del Consorci d’Educació trobareu els documents i formularis per presentar la sol·licitut de beca.