Lectura en parelles

Una de les activitats incentivadores de la lectura que du a terme l’escola Montserrat és la lectura en parelles, consistent en una lectura entre iguals.

De la lectura en parella es fan 12 sessions al llarg de tot el curs.

La parella està conformada per un  nen/a que fa de tutor i un nen/a tutorat, triats a partir de les proves ACL (proves de comprensió lectora). El tutor engega la feina, preparant-se la lectura i les activitats per al tutorat.

El tutor prepara unes preguntes prèvies per al tutorat per contextualitzar la lectura, seguidament es fa la lectura i a continuació unes preguntes de comprensió. Per a tancar l’activitat, tots dos participants fan una valoració.

La lectura pròpiament dita la fa el tutor en primer lloc, en veu alta, després tots dos junts i finalment el tutorat, tot plegat seguint l’esquema pausa / pista / premi.

Per a motivar els alumnes, incentivar l’interès en l’activitat i promoure la seva autonomia, les dues últimes lectures al Cicle Superior les trien i preparen els  mateixos nens i nenes, amb la supervisió del mestre responsable.