Consell Escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, mestres, personal d’administració i serveis, etc.
En els centres públics, la funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anual de centre, el pressupost, etc.

Els membres de l’actual Consell Escolar de la nostra escola són:

Directora Sílvia Cabré
Cap d’Estudis Mª José Morante
Representant de l’Ajuntament Pere Güell
Representants del professorat Nazaret Artero

Margarita Ballester

Maria Álvarez

Marta Casanovas

Representants sector pares i mares Almudena Marín

Laura Mogente

Olga Sánchez

Dolores Amor

Representant AMPA Maite Jiménez
Representant de personal PAS Manel Mata Verdú
Secretària
No és membre del Consell però hi assisteix amb veu i sense vot. Exerceix la secretaria del Consell.
Puri García

 

Si voleu més informació sobre el Consell Escolar podeu consultar l’enllaç:
Informació Consell Escolar