Projecte Educatiu

Plantejament Institucional (PEC)  

Valors, Missió i Visió 

Valors: Principis ètics i de funcionament 

L’escola es mostra compromesa amb l’educació en valors, fomentant la solidaritat, el respecte al medi ambient, els hàbits de vida saludables, la convivència, l’accés a la informació i el gust per la lectura. 

Missió: “Per què existim?” 

La raó de ser del centre es basa en: 

Aprenentatges significatius al llarg de tota l’escolaritat. 

Treball globalitzat en les primeres edats. Treball de racons, tallers intercicles, jocs al pati… i es fomenten els hàbits d’autonomia personal, ordre de treball i de relació.

S’afavoreix el desenvolupament d’habilitats i estratègies per a l’adquisició dels continguts i les competències. Es concreten sessions de suport dins l’aula, desdoblaments i SEP.

Treball de Competències transversals

Competències Comunicatives: 

Lingüística i audiovisual

És l’eix vertebrador de tots els aprenentatges.

Saber escoltar, lectura diària, comprensió i expressió oral i escrita.

Inici de l’anglès a EI-4 anys, mitjançant desdoblament i activitats orals fins a Cicle Inicial. 

A Cicle  Mig i Superior es realitza una part de l’àrea de naturals en anglès. (Science) 

Inici de la llengua castellana a Cicle Inicial. 

Artística

Una sessió de música i plàstica a la setmana en tots els cursos.

Treball d’un pintor per nivell.

Competències Metodològiques

Ús de la competència digital i tractament de la informació.

Potenciar la innovació tecnològica i didàctica a les aules.

Potenciar les matemàtiques (resolució de problemes) i aprendre a aprendre.

Competències Personals: Autonomia i iniciativa personal

Treball per projectes.

Metodologia activa i individualitzada.

Treball en l’espai biblioteca i ludoteca.

Importància de la psicomotricitat i l’educació física.

Programació de sortides i activitats fora del centre docent. Colònies a Cicle Superior.

Activitats per impulsar la implicació i el compromís amb les famílies: carta de compromís educatiu, reunions, l’AFA, classe mostra…

Manca d’absentisme en el centre.

Avaluació individualitzada de l’alumne a partir de l’observació directe i control de l’actitud conducta i aprenentatge. 

Visió: Què volem ser? 

Una escola integrada en l’entorn, al barri, respectuosa amb la diversitat de l’alumnat i les seves famílies. Oberta i participativa a les activitats culturals i socials que el context ens ofereix.

Un centre desitjat per les famílies, augmentant la preinscripció i la matrícula.

Una escola que asseguri l’èxit escolar dels alumnes, que contribueixi a formar persones responsables, autònomes i amb capacitat d’esforç. 

Una escola més innovadora, amb una metodologia on l’alumne sigui el centre de l’aprenentatge i on es valorin els aspectes emocionals dels infants. 

Un centre amb una línia metodològica d’escola consolidada: projectes, racons, ambients, pràctiques inclusives, utilització de les noves tecnologies TAC…

Un centre que proporcioni al professorat un ambient de treball participatiu i motivador que faciliti la seva implicació i el treball en equip

Trets d’Identitat 

El Projecte Educatiu (PEC) de l’escola Torreguitart es basa en: 

Escola catalana on es viu la realitat històrica i cultural del país. 

Metodologia activa, amb un ensenyament personalitzat afavorint el desenvolupament integral.

Laica i pluralista. Oberta a tothom que educa per la llibertat, la responsabilitat i l’adquisició d’hàbits i de conductes. 

Escola flexible, que genera interès per aprendre en els infants. 

Integradora i inclusiva

Assoliment de les competències bàsiques juntament amb el desenvolupament d’habilitats (d’esforç i de treball) i de valors. 

Educació en valors

Es pretén l’èxit escolar dels alumnes, l’excel·lència educativa i la millora de la cohesió social