Normativa

ATENCIÓ SANITÀRIA

Els alumnes no poden venir a l’escola amb febre, polls o amb qualsevol símptoma de malaltia, sobretot si és contagiosa. En aquest cas es trucarà a la família immediatament perquè el/la vinguin a buscar. 

MEDICAMENTS: cap mestre/a pot administrar cap medicament sense tenir la petició ni autorització escrita dels pares de l’alumne i la recepta del metge que contingui la medicació concreta, la dosi, la pauta i qualsevol altra informació necessària. A les ferides només es poden tractar amb aigua i sabó.

ABSÈNCIES

Es lliurarà al tutor un justificant mèdic o es justificarà a l’agenda de l’alumne/a en el cas que el metge no pugui fer el justificant. Si l’absència és prolongada cal avisar al centre docent, via telèfon o correu electrònic

Els alumnes no poden portar a l’escola llaminadures, joies, diners, mòbils, joguines, aparells electrònics… excepte si la/el/ mestra/e ho demana puntualment.