Educació Primària

Espais d’aprenentatge individuals en ½ grup

Espais de llengües i de matemàtiques

Racons amb propostes d’activitats d’aprenentatge corresponents a les diferents dimensions on el nen és el protagonista i constructor del seu propi aprenentatge, així com també de la seva pròpia avaluació.

Cada activitat té diferents nivells per tal de respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.

Espais d’aprenentatge Col·lectius amb grup sencer

Espais de llengües i de matemàtiques

Racons amb propostes d’activitats d’aprenentatge corresponents a les diferents dimensions.

Cada activitat té diferents nivells per tal de respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.

Projectes interdisciplinars de coneixement del medi

Treball per projectes interdisciplinaris.

Es fan 3 projectes al llarg del curs (un cada trimestre).

Es treballen, específicament, els continguts de les diferents dimensions de l’àrea de coneixement del medi natural i social i treballar continguts de medi natural social i cultural i s’introdueixen continguts d’altres àrees matemàtiques, llengües, plàstica, música…

Hi ha un producte final.

Teixit d’escola

Projecte interdisciplinari, amb un mateix fil conductor a tots els cursos, on es realitzen diferents tallers lligats a un producte final.

Als tallers es treballen múltiples intel·ligències, valors, cooperació i pertinença.

El treball lingüístic queda implícit en el sí del taller bé sigui de forma oral i/o de forma escrita.

Grups d’alumnes barrejats (intercicles).

Tertúlies literàries

Es fan lectures de llibres clàssics i posteriorment s’inicia una tertúlia a on l’alumnat expressa les idees que consideren més rellevants.

Taller de Raonament lògic matemàtic ½ grup

Es realitzen activitats matemàtiques per treballar i potenciar el raonament matemàtic i la lògica.

Taller de lecto escriptura ½ grup

Taller on es duen a terme diferents activitats per iniciar-se en el treball de la lecto escriptura.

És un treball previ al que es realitzarà en cursos posterior en el Taller d’Expressió escrita.

Taller d’escriptura ½ grup

Taller per treballar l’expressió escrita.

Cada trimestre es treballen 2 tipologies textuals corresponents al projecte que s’estigui treballant, una en català i l’altra en castellà.

Taller d’Expressió oral en llengua anglesa ½ grup

Es treballen continguts de les competències pròpies de la Dimensió Comunicació oral de l’àrea de llengua anglesa.

Entrena’t

Ortografia i lèxic

Activitats memòria visual (mètode Gabarró).

Introducció de normes ortogràfiques

Tallers artístics

Es realitzen dos tallers:

Taller de plàstica

Taller de música

Barreja de grups intercicles

Educació física

Es treballen continguts de les competències pròpies de les Dimensions de l’àrea d’Educació Física.