Què és l’AFA?

L’AFA, Associació de Famílies d’Alumnes, és la forma més efectiva que tenen totes les famílies d’agrupar-se i organitzar-se dins del Centre Escolar. L’AFA és una entitat sense afany de lucre, reconeguda legalment al registre d’associacions (NIF: G55108310) i les seves funcions estan regulades per un decret de la Generalitat de Catalunya.Des de l’AFA, es pot desenvolupar una plataforma oberta a la participació i reivindicació de tots els aspectes referents a l’educació, per tal d’aconseguir, juntament amb els i mestres, la millor formació dels nostres fills i filles, basada en els principis propis d’una societat democràtica.

La tasca de les AFA, organitzadora de serveis complementaris, col·laboradora i vigilant davant les responsabilitats de les administracions, i reivindicativa pel que fa a la qualitat de l’ensenyament, esdevé‚ cada cop més important en la nostra societat.

Una bona gestió de l’AFA comporta la participació i la dinamització global del Centre; per obtenir això, cal:

– Compromís per part dels membres actius de la junta directiva.

– Col·laboració i suport de totes les famílies.

– Diàleg i col·laboració amb tots els sectors de la comunitat educativa.

– Accés a la informació.

– El recolzament als mestres i dels mestres.

– L’assessorament de federacions i d’altres institucions.

A més, l’AFA :

– Dóna suport als familiars, mestres i alumnes i també als òrgans de govern del centre en tot allò que contribueixi a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i les noies.

– Promou la participació dels familiars a la comunitat educativa potenciant la seva implicació en el funcionament del centre.

– És un espai de reflexió que permet a les famílies reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general.

– És el principal interlocutor que tenen els mestres i els equips directius per tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.

– Participa en la pressa de decisions i en el govern del centre mitjançant un representant al consell escolar de centre.

– Orienta a les famílies en l’exercici dels seus drets i obligacions com a membres d’un centre educatiu sostingut amb fons públics.

– Administra i gestiona els recursos que s’inverteixen en millores per a l’escola i l’educació de tots els nens i nenes.